Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept penal. Partea specială. Ediția 6

Despre lucrare

Scrisă de unul dintre membrii Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal, lucrarea conține un comentariu aprofundat și clar al noilor instituții de Drept penal, Partea specială, în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se aplică în practică noile dispoziții penale. Lucrarea nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

Ediţia nouă cuprinde:

 • peste 1200 de noi comentarii;
 • dezvoltarea analizelor și suplimentarea exemplelor pentru infracțiunile referitoare la piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială, infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultrajul contra bunelor moravuri;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • jurisprudența recentă relevantă în aplicarea Noului Cod penal (în mare parte nepublicată);
 • comentarii detaliate ale tuturor modificărilor prevăzute în Legea de modificare a Codului penal, precum și corelațiile necesare unei bune înțelegeri a materiei.

Din cuprins

 • soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale;
 • jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg;
 • 80 de grile și răspunsuri.

Puncte forte

 • una dintre cele mai performante cărți de Drept penal, Partea specială în înțelegerea și aplicarea Noului Cod penal;
 • informații complete pe fiecare temă de Drept penal, Partea specială;
 • rescrierea comentariilor cu privire la unele infracţiuni (de pildă, piraterie, influențarea declarațiilor, tortură, asistența și reprezentarea neloială etc.);
 • rescrierea comentariilor în materia participaţiei la anumite infracţiuni, când se reţine existenţa unei circumstanţe personale de individualizare;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale, precum și a tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs;
 • peste 1200 de noi comentarii ale instituţiilor de Drept penal, Partea specială;
 • analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2019;
 • analiza deciziilor Curții Constituționale;
 • bogată jurisprudenţă a instanţelor în aplicarea Noului Cod penal.
 • ediție nouă, actualizată în mai 2019ș
 • acoperă atât examenele tip test-grilă, cât și cele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice;

Recomandare

A se vedea, pentru mai multe detalii, și Drept penal. Partea generală. Ediția 6

Despre autor

Mihail UDROIU este doctor în drept și formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii la disciplinele drept penal și drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal și al proiectului Noului Cod de procedură penală și al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale. Autor a peste 60 de studii și articole publicate în reviste de specialitate. Premiat de Uniunea Juriștilor și de Academia Română pentru 4 lucrări.

Preț: 144,00 RON

Preț special: 108,00 RON


Infracţiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor săvârșite prin intermediul companiilor offshore

Garantat de specialiști: Prof. univ. dr. Petre BUNECI, Prof. univ. dr. Nicolae VOLONCIU

Despre lucrare:

Lucrarea de faţă se află la confluența dintre domeniile juridic și economic, metodele de analiză folosite și rezultatele obținute încadrându-se într-un domeniu de o importanță deosebită și de maximă actualitate. Autorul a considerat necesar să insiste asupra mecanismelor subtile financiare, aflate la hotarul dintre legal şi ilegal, demonstrând cum s-a modificat paradigma sistemului internaţional de impozitare, urmare a globalizării.

Puncte forte:

 • prezentarea pe larg a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani
 • abordarea unui subiect cu conotații tabu, precum paradisurile fiscale.
 • analiza unor puncte de vedere doctrinare și jurisprudențiale în domeniu
 • practica juridică în domeniul reducerii evaziunii și a fraudei fiscale
 • ample referințe bibliografice

Din cuprins:

 • Paradisurile fiscale, concept și definire
 • Planificarea fiscală și abuzul de drept
 • Aspecte infracționale privind evaziunea fiscală
 • Aspecte infracționale privind spălarea banilor
 • Principalele jurisdicții offshore și particularitățile lor

Recomandare: Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii şi explicaţii. Ediţia 5, coordonator: Mihai Adrian Hotca.

Despre autor:

Constantin Neacșu este avocat în Baroul București.

Preț: 52,90 RON

Preț special: 39,68 RON


Răspunderea internațională a statelor pentru prejudicii cauzate de aeronave terților aflați la sol

Despre lucrare

Când vorbim despre aviația civilă, avem de multe ori în vedere mai mult ce se întâmplă în spațiul aerian și mai puțin repercusiunile care pot apărea la sol. Lucrarea de față încearcă să clarifice aceste aspecte deosebit de importante mai ales în lumina evenimentelor recente petrecute în spațiul internațional, având în centrul atenției activitățile teroriste și urmările acestora. Unde intervine răspunderea statelor în astfel de situații este întrebarea la care autoarea încearcă să ofere un răspuns, oferind cititorului o analiză bine documentată și edificatoare.

Din cuprins

 • Siguranța și securitatea aeronautică – obligații erga omnes ale statelor
 • Instituția răspunderii în dreptul internațional
 • Răspunderea pentru risc
 • Terorismul în contextul actual
 • Obligațiile statelor privind prevenirea intervenției ilicite
 • Obligația de due diligence a statelor
 • Cadrul de reglementare la nivel european

Puncte forte

 • Îmbină aspectele de ordin istoric cu cele de ordin teoretic și practic
 • Identifică principalele norme de drept internațional public în materia aviației civile
 • Ample referințe bibliografice
 • Corelații cu jurisprudența relevantă

Despre autor

Sorana Păun-Pop este jurist specializat în drept aerian și spațial, deținând o diplomă de master de la Universitatea McGill, Montreal, Canada și titlul de doctor în drept aerian internațional.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 33,68 RON


Codul penal şi Codul de procedură penală. Cod 690. Actualizat la 10.06.2019

Despre lucrare

Noua ediție a culegerii conţine atât Codul penal şi Codul de procedură penală consolidate la zi, cât şi extrase din Legile pentru punerea în aplicare a acestora, fiind incluse şi modificările aduse textelor legale în 2018, printre altele, și prin Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr. 194 din 2 martie 2018).
Totodată, ca jurisprudență relevantă, inclusă în lucrare, putem aminti Deciziile CCR și ICCJ din 2019, printre care: D.C.C. nr. 243/2019 (M.Of. nr. 429 din 30 mai 2019) referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (9) C.proc.pen., D.C.C. din 16 aprilie 2019 (nepublicată) privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 377 alin. (4) teza întâi și art. 386 alin. (1) C.proc.pen., HP nr. 10/2019 (M.Of. nr. 416 din 28 mai 2019) privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 273 C.pen., HP nr. 11/2019 (nepublicată) privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) C.proc.pen., RIL nr. 11/2019 (nepublicată) privind aplicarea art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) C.pen., RIL nr. 15/2019 (nepublicată) privind interpretarea și aplicarea art. 318 alin. (6) lit. c) C.proc.pen.

Culegerea cuprinde dispozitivul recursurilor în interesul legii pronunțate de ICCJ privind Codul penal și Codul de procedură penală anterioare care își mențin valabilitatea în contextul noilor coduri, inserate sub articolul corespondent din noua reglemen¬tare a articolului la care făceau referire. Tabelele de corespondenţe cu vechile reglementări facilitează studiul comparativ al acestora, iar indexul alfabetic detaliat permite consultarea rapidă a noțiunilor de interes.

Din cuprins

 • Noul Cod penal – Legea nr. 286/2009
 • Noul Cod de procedură penală – Legea nr. 135/2010
 • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 (extras)
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 (extras)
 • Tabel corespondenţe NCP – CP şi alte acte normative
 • Tabel corespondenţe NCPP – CPP
 • Index alfabetic
 • Note privind modificări terminologice

Puncte forte

 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • decizii ale Curții Constituționale și ale ICCJ introduse sub articolele la care se referă
 • recursuri în interesul legii admise pe vechile Coduri care subzistă în noua reglementare
 • index alfabetic detaliat pentru fiecare Cod în parte
 • istoricul actelor normative

Preț: 32,90 RON

Preț special: 24,68 RON


Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediția 6

Despre lucrare

Lucrarea, în forma actuală, constituie o continuare a operei începute cu peste jumătate de secol în urmă, într-o adaptare contemporană expozitivă, analitică şi argumentativ-aplicativă, asupra normelor de drept naţional și, acolo unde este cazul, a normelor europene, raportate la jurisprudența națională, a Curții Europene a Drepturilor Omului ori a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Sunt analizate integrat instituţiile de drept material/procesual, sunt prevăzute modele sumare de ghidare practică, însoţite de jurisprudenţă. În considerentele teoretice ale fiecărei instituţii de drept material/procesual au fost avute în vedere exclusiv normele în vigoare, incluzând aici noile coduri, civil şi respectiv de procedură civilă, codul fiscal și cel de procedură fiscală. Jurisprudenţa recomandată vizează speţe cercetate prin prisma noilor coduri. S-a urmărit în principal în selecţionarea speţelor ca, pe lângă informaţia ca atare, cititorul să fie familiarizat şi cu modul de apreciere a probelor de către judecător, cu raţionamentul logic şi juridic al acestuia în soluţionarea unei speţe

Despre ediția 6

Față de ediția anterioară, în actuala ediție au fost făcute cuvenitele corecţii impuse de modificările legislative intervenite de la actualizarea anterioară, a fost completată cu noi instituții care, fie au fost legiferate ulterior apariției vechii ediții, fie s-a considerat că sunt utile pentru o mai bună înțelegere a unui domeniu. Tot din această perspectivă, a unei complete înțelegeri a unui tip de materie, dar și pentru a păstra contactul cu prezentul practicii instanțelor de judecată, a fost actualizată întreaga jurisprudență din cuprinsul lucrării, în toate domeniile abordate, insistându-se pe acele categorii de spețe care fie au suscitat discuții și controverse în spațiul public, fie au constituit regula într-un domeniu dat.

Din cuprins

 • Procedură civilă: cererea de chemare în judecată; întâmpinarea; cererea reconvențională; cererile de valoare redusă
 • Drept civil: acțiunea în revendicare; acțiunile posesorii; petiția de ereditate
 • Dreptul familiei: divorțul; obligația legală de întreținere
 • Contencios administrativ și fiscal: obținerea informațiilor de interes public; constatarea aprobării tacite
 • Litigii de muncă: încheierea, executarea și încetarea contractului de muncă
 • Activitate notarială: procedura autentificării; procedura succesorală notarială; divorțul pe cale notarială
 • Drept contravențional: plângerea contravențională
 • Dreptul litigiilor cu profesioniști: anularea incidentului de plată; acțiunea în nulitatea societății
 • Procedura de exequatur: recunoașterea și executarea hotărârii străine în România
 • Sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului

Puncte forte

 • colectivul de autori al prezentei ediții este format integral din juriști practicieni strict specializați pentru fiecare domeniu abordat, mai exact judecători de la secțiile civile (inclusiv foste secții comerciale), de contencios administrativ și fiscal, de dreptul muncii, de la Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București și notari, foști judecători, cu vastă experiență recunoscută
 • opiniile formulate și informațiile oferite nu constituie doar rezultatul unor preocupări marginale ale autorilor, ci reprezintă chiar consecințe ale exercitării cotidiene a obligațiilor de serviciu ale acestora în procesul interpretativ, argumentativ și decizional de aplicare instituțională a dreptului
 • referiri la deciziile interpretative obligatorii ale Înaltei Curţi şi la deciziile Curţii Constituţionale relevante pentru problemele de drept tratate
 • explicații jurisprudențiale ale autorilor
 • practică judiciară recentă, inclusiv din anul 2019
 • peste 80 de modele de cereri și acțiuni în justiție, însoțite de ample referințe jurisprudențiale
 • caracter interdisciplinar

Despre autori

Ion Popa (coordonator) – avocat, Baroul București
Diana Florea-Burgazlî – judecător, Curtea de Apel București
Virginia Beldea – notar public, Camera Notarilor Publici București
Antonela Cătălina Brătuianu – judecător, Curtea de Apel București
Gheza Attila Farmathy – judecător, Înalta Curte de Justiție și Casație
Roxana Popa – judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție
Lucia Uță – judecător, Curtea de Apel București

Preț: 299,00 RON

Preț special: 239,20 RON


Legislația notarială. Cod 688. Actualizat la 6.05.2019

Despre lucrare

Culegerea cuprinde cele mai importante acte normative privitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în profesia de notar, dar și acte ce cuprind dispoziții care reglementează această profesie. Toate actele sunt actualizate cu cele mai recente modificări în materie, modificări adoptate inclusiv în anul 2019.

Din cuprins

 • Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor
 • publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
 • Statutul Institutului Notarial Român
 • Codul deontologic al notarilor publici din România
 • Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2014 privind aprobarea Regulamen¬tului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

Puncte forte

 • note utile privind legislația secundară
 • corelații cu alte acte normative
 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Preț: 26,90 RON

Preț special: 20,18 RON