Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Curierul Fiscal nr. 1/2018

Primul număr din 2018 al revistei Curierul fiscal, prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității pe fondul ultimelor modificări aduse legislației, incluzând, bineînțeles, aspecte practice utile în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

•    Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 18 decembrie 2017 –   30 ianuarie 2018
- Legislaţie fiscal-contabilă europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 18 decembrie 2017 –   30 ianuarie 2018
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie 2018.

•    Impozite indirecte

Diana Hadăr (Manager, Servicii Impozitare Indirectă, KPMG) și Alina Bucatariu (Consultant, Servicii Impozitare Indirectă, KPMG) ne prezintă beneficiile recuperării TVA, raportând legislația națională la liniile directoare ale celei europene.    

•    Impozite directe

Andreea Florian (Tax Senior Manager al Țuca Zbârcea & Asociații Tax) pomenește în contextul discuțiilor despre riscurile fiscale despre problematica prețurilor de transfer, cu referire specială la ajustarea acestora.

Adrian Bența (consultant fiscal) ne aduce in prim plan un subiect de mare interes: Depunerea Declarației 600 pentru plata asigurărilor sociale din anul 2018 datorate de persoane fizice.

•    Procedură fiscală

Adela Safta (consilier superior Agenția Națională de Administrare Fiscală) ne prezintă, practic, faptul că executarea silită  privind creanţe bugetare  se realizează exclusiv de către executorii fiscali.

•    Ghid fiscal

Domnul lect. univ. dr. Radu Ciobanu, după cum deja ne-a obișnuit, ne răspunde la întrebările de interes cititorilor: Care este regimul fiscal în anul 2018 pentru contractele cu timp parţial? O întreprindere individuală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, ce este impozitată pe normă de venit, doreşte vânzarea unui utilaj aflat în patrimoniu cu scopul achiziţiei unuia nou. În aceste condiţii, veniturile obţinute din vânzarea utilajului sunt considerate impozabile?

•    Jurisprudență fiscală

-    Jurisprudență CJUE

•    Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,66 RON


Drept procesual civil. Partea speciala. Caiet de seminar. Editia 4

Despre lucrare

Caietul de seminar este corespunzător manualului de Drept procesual civil. Partea specială. Tematica seminarelor urmărește să detalieze titlurile din curs și să exemplifice cu aplicații practice și teste grilă, noțiunile teoretice prezentate la curs.

Despre ediţia 4

Această ediţie cuprinde numeroase speţe şi grile noi, actualizări inspirate, în primul rând, de jurisprudența recentă în materie, autorii urmărind ca explicațiile privind interpretarea dispozițiilor noului Cod de procedură civilă să-și găsească reflectarea în realitatea concretă. Lucrarea este destinată în primul rând studenţilor facultaţilor de drept, dar şi juriştilor care urmăresc să fie la zi cu orientările practicii judiciare.
Intenţia autorilor este de a oferi un instrument util, pentru ca cititorii să aibă o imagine completă asupra noţiunilor prezentate, prin corelarea manualului cu caietul de seminar.

Recomandare

Pentru o analiză completă a problematicii în domeniul părţii generale a procedurii civile recomandăm consultarea împreună cu Drept procesual civil. Partea specială. Ediţia 9 

Din cuprins

 • 12 seminare ce detaliază titlurile cursului de Drept procesual civil. Partea specială
 • prezentare din triplă perspectivă: tematică – spețe – teste grilă
 • 66 aplicații practice
 • 451 teste grilă

Puncte forte

 • conform noului Cod de procedură civilă
 • exemplificarea noțiunilor teoretice prin aplicații practice și teste grilă
 • instrument util de lucru pentru toți studenții facultăților de drept
 • realizat conform orientărilor practicii judiciare

Despre autori

Claudia ROŞU este doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Este lector I.N.P.P.A. la disciplina Drept procesual civil (din 2008), avocat în Baroul Timiş (din 1992), având peste 48 participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Este autoare şi coautoare a 32 de cărţi şi a 128 de articole.

Alin Speriusi-Vlad este Doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, avocat în Baroul Timiș.

Preț: 37,90 RON

Preț special: 32,22 RON


Înalta Curte de Casație și Justiție – 1918-2018 – un secol în asigurarea unei practici judiciare unitare

Despre lucrare

Am selectat jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu numai cronologic pe anii menţionaţi, dar şi pe aspectele de drept deosebite în materii diferite, apoi preponderent a Secţiilor Unite, şi prezentând-o în integralitatea ei şi uneori a limbii arhaice folosite, pentru ca cititorul să ia contact direct cu legea, dar şi cu valoroasele raţionamente şi metode de interpretare în contextul concret, ilustrând nu numai competenţă profesională, dar şi cultura şi umanitatea de interpretare şi aplicare a legii, de la momentul înfiinţării curţii, până în zilele noastre.

Invit, aşadar, pe fiecare cititor să parcurgă paginile în propriul proces de reflecţie şi introspecţie asupra jurisprudenţei, dar şi culturii juridice de-a lungul timpului, aducându-le recunoştinţă celor care au contribuit şi contribuie în continuare la păstrarea identităţii de neam, de matrice românească şi a statului unitar modern naţional.

Judecător dr. Rodica Aida Popa

Din cuprins

       • înfiinţarea Curţii de Casaţiune şi Justiţie la 1862
       • evoluţii în asigurarea unei practici judiciare unitare în secolul al XIX-lea
       • rolul jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în secolul al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea
       • mecanismul de asigurare a unei practici judiciare unitare prin deciziile în interesul legii şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept
       • Avizul nr. 20 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni „Rolul instanţelor în aplicarea uniformă a legii”
       • rolul discursurilor solemne sau de reintrare rostite de prim-preşedinţi, preşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de procurori generali ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Despre autor
Rodica Aida Popa este judecător la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” și reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni din Cadrul Consiliului Europei.

Preț: 149,00 RON

Preț special: 126,65 RON


Manual de criminologie. Ediția 8

Despre lucrare

Lucrarea, după cum și titlul o indică, încearcă să răspundă unor cerințe de ordin didactic; ea este destinată, în principal, studenților în drept. Absolvenții care urmează o formă de pregătire post-universitară, în cadrul căreia se studiază și disciplina Criminologie, sau alte discipline „înrudite” cu aceasta, pot găsi, la rândul lor, în lucrare, elementele teoretice de bază și referințele bibliografice minime, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu. Din anumite puncte de vedere, lucrarea poate prezenta interes și pentru practicieni, fie pentru cei implicați în mod nemijlocit în activitatea de justiție penală, fie pentru cei angajați în diferite activități cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant.

Ediția a 8-a

Noua ediție a manualului este necesară în primul rând datorită modificărilor legislației penale dar și datorită unor noi studii publicate în doctrina de specialitate.

Din cuprins

 • cercetarea criminologică: obiect, modalități de cunoaștere, procedee, finalitate
 • fenomenul criminal: crima, criminalul, criminalitatea
 • practica anticriminală
 • procedee în cercetarea criminologică
 • teoriile criminologice: teorii cauzale și teorii noncauzale
 • criminologia etiologică
 • criminologia dinamică
 • studii și eseuri criminologice relevante, fie pentru conturarea unor forme specifice prin care fenomenul criminal contemporan se manifestă, fie pentru înțelegerea unor carențe de politică penală

Puncte forte

 • abordare didactică a unor probleme de ordin metodologic și conceptual care asigură construirea treptată a noțiunilor pe baza unor elemente concrete ce țin de realitatea cercetării criminologice
 • lucrarea prezintă interes și pentru practicieni, fie pentru cei implicați în mod nemijlocit în activitatea de justiție penală, fie pentru cei angajați în diferite activități cu caracter social, legate de fenomenul criminal sau deviant
 • referințe bibliografice bogate, necesare perfecționării cunoștințelor în domeniu

Despre autor

Valerian CIOCLEI este profesor universitar la Facultatea de Drept, Universitatea din București – disciplinele Criminologie și Drept penal. Partea specială; avocat; membru în Consiliul științific al INPPA; membru în Comisia pentru elaborarea Proiectului noului Cod penal – Legea nr. 286/2009. A publicat numeroase lucrări științifice, articole și cărți în domeniul criminologiei și dreptului penal.

Preț: 52,90 RON

Preț special: 44,97 RON


Legislația adopțiilor. Cod 679. Actualizat la 5.11.2018

Despre lucrare

Lucrarea cuprinde o selecție a celor mai relevante acte normative în materia adopției, fiind avute în vedere reglementările de drept substanțial, normele conflictuale aplicabile, aspectele de drept procedural, atribuțiile autorităților competente și, nu în ultimul rând, principalele instrumente juridice internaționale incidente în materie.
Textele de lege actualizate sunt redate astfel cum sunt publicate în Monitorul Oficial al României; modificările și completările ulterioare sunt încorporate în structura actului normativ de bază, iar precizările necesare se găsesc în notele de subsol.
Pentru a facilita asimilarea acestei instituții esențiale a dreptului familiei, au fost reproduse în extras decizii ale Curții Constituționale, soluții jurisprudențiale interne, precum și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, menite să ofere chei de interpretare dispozițiilor legale în domeniul adopției.

Din cuprins

 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată
 • H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 (extras)
 • Codul civil – Legea nr. 287/2009, republicată (extras) 
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) 
 • H.G. nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
 • H.G. nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora, republicată

Puncte forte

 • cele mai importante acte în domeniu consolidate şi actualizate cu ultimele modificări
 • trimiteri la legislația secundară și conexă
 • note utile
 • istoricul actelor normative


Despre autor

Cristina Nicolescu este lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Universității din București și totodată este consilier juridic ce face parte din personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiției.

Preț: 14,90 RON

Preț special: 12,67 RON


Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare. Cod 686. Actualizat la 30.01.2019

Despre lucrare

Codul fiscal a fost modificat destul de mult de la intrarea sa în vigoare din ianuarie 2016 și a stârnit numeroase întrebări privind modalitatea de aplicare în practică. Normele metodologice de aplicare a acestuia au fost, de asemenea, extensiv modificate prin H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.Of. 442 din 25 mai 2018).

Lucrarea de față conține ultimele modificări aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.Of. nr. 291 din 30 martie 2018), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 30/2019 (M.Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019) și Normelor metodologice prin H.G. nr. 874/2018 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.Of. nr. 954 din 12 noiembrie 2018).

Culegerea vine în ajutorul cititorilor conținând dispozițiile Normelor metodologice introduse imediat sub articolul sau subdiviziunea de articol din Cod la care se referă. De asemenea, tot sub fiecare articol sunt indicate, acolo unde este cazul, și ordinele emise de ministrul finanțelor publice și președintele ANAF ca legislație secundară, cuprinzând norme, instrucțiuni, proceduri și formulare noi. Pentru a facilita consultarea comparativă a dispozițiilor noului Cod fiscal și ale vechiului Cod – Legea nr. 571/2003, culegerea cuprinde un tabel de corespondențe între cele două acte normative.

Din cuprins

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Tabel de corespondențe CF 2015 - CF 2003
 • O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Puncte forte

 • Forma actualizată La Zi a Codului fiscal, conform ultimelor modificări și completări
 • Normele metodologice introduse sub articolul sau subdiviziunea de articol din Cod la care se referă
 • Corelații legislative cu Ordinele ministrului finanțelor publice și ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • Hârtie albă, de calitate superioară, rezistentă la folosire frecventă

Preț: 69,90 RON

Preț special: 59,42 RON