Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept procesual civil. Partea speciala. Caiet de seminar. Editia 4

Despre lucrare

Caietul de seminar este corespunzător manualului de Drept procesual civil. Partea specială. Tematica seminarelor urmărește să detalieze titlurile din curs și să exemplifice cu aplicații practice și teste grilă, noțiunile teoretice prezentate la curs.

Despre ediţia 4

Această ediţie cuprinde numeroase speţe şi grile noi, actualizări inspirate, în primul rând, de jurisprudența recentă în materie, autorii urmărind ca explicațiile privind interpretarea dispozițiilor noului Cod de procedură civilă să-și găsească reflectarea în realitatea concretă. Lucrarea este destinată în primul rând studenţilor facultaţilor de drept, dar şi juriştilor care urmăresc să fie la zi cu orientările practicii judiciare.
Intenţia autorilor este de a oferi un instrument util, pentru ca cititorii să aibă o imagine completă asupra noţiunilor prezentate, prin corelarea manualului cu caietul de seminar.

Recomandare

Pentru o analiză completă a problematicii în domeniul părţii generale a procedurii civile recomandăm consultarea împreună cu Drept procesual civil. Partea specială. Ediţia 9 

Din cuprins

 • 12 seminare ce detaliază titlurile cursului de Drept procesual civil. Partea specială
 • prezentare din triplă perspectivă: tematică – spețe – teste grilă
 • 66 aplicații practice
 • 451 teste grilă

Puncte forte

 • conform noului Cod de procedură civilă
 • exemplificarea noțiunilor teoretice prin aplicații practice și teste grilă
 • instrument util de lucru pentru toți studenții facultăților de drept
 • realizat conform orientărilor practicii judiciare

Despre autori

Claudia ROŞU este doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Este lector I.N.P.P.A. la disciplina Drept procesual civil (din 2008), avocat în Baroul Timiş (din 1992), având peste 48 participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice. Este autoare şi coautoare a 32 de cărţi şi a 128 de articole.

Alin Speriusi-Vlad este Doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, avocat în Baroul Timiș.

Preț: 37,90 RON

Preț special: 32,22 RON


Buna administrare in spatiul administrativ european

Despre lucrare

Lucrarea de faţă reprezintă un argument pentru necesitatea integrării dreptului administrativ român în sfera dreptului administrativ european, în acel spaţiu administrativ european identificat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, prin asimilarea standardelor comune ale administraţiei publice.

Viziunea autorului

În statele europene, procesul de modernizare a administraţiei publice este în plină desfăşurare, mai ales că sistemele de drept ale acestora trebuie să se alinieze noilor exigenţe reglementate prin dreptul european la o bună administrare, consacrat prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Noţiunea de bună administrare presupune atât respectarea drepturilor fundamentale ale guvernaţilor de către guvernanţi într-un stat de drept, cât şi buna funcţionare a administraţiei publice ca sistem, cu respectarea unor reguli clare, previzibile, cunoscute atât de către cei care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică, cât şi de către cetăţeni, şi cu stabilirea unor obiective publice care să corespundă dorinţelor şi nevoilor celor din urmă.

Din cuprins

 • Dreptul la bună administrare în legislația și jurisprudența europeană
 • Definirea conceptelor utilizate. Elemente definitorii ale dreptului la bună administrare
 • Dreptul la bună administrare în legislaţia şi jurisprudenţa Uniunii Europene
 • Dreptul la bună administrare în legislaţia şi jurisprudenţa românească
 • Modalităţi de garantare a dreptului la bună administrare în spaţiul administrativ european
 • Principii aplicabile administrației publice care asigură respectarea dreptului la bună administrare în spațiul administrativ european
 • Controlul respectării bunei administrări în sistemul juridic european


Puncte forte

 • explicații clare și concise în materia dreptului administrativ european și național
 • analiză a obiectivelor bunei administrări în spațiul național și european
 • corelații legislative, ample referințe doctrinare și jurisprudențiale
 • explicații bogate care însoțesc termenii juridici specifici dreptului administrativ
 • abordarea limpede a conceptelor de bună administrare și funcționare a administrației publice


Recomandare

Pentru o perspectivă completă asupra dreptului administrativ, a se vedea Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. 3 și Drept administrativ, vol. II, ed. 4 .

Despre autor

Elisabeta Slabu este doctor în drept, funcţionar public în cadrul administraţiei publice locale și lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi.

 

Preț: 42,90 RON

Preț special: 36,46 RON


Drept comercial

   Despre lucrare

   Lucrarea este concepută în așa fel încât să ofere cititorului imaginea completă și complexă a profesioniștilor-comercianți – principalii actori – ai dreptului comercial, dar și a obligațiilor acestora, obligații care izvorăsc, în principal, din contracte, punând în lumină faptele (actele) de comerț din Codul comercial (în prezent abrogat) și modul cum au fost absorbite de actualul Cod civil.
   Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea se bazează pe analiza legislației, a doctrinei și jurisprudenței relevante actualizate, pe unele aspecte de drept comparat, cât și pe opinii personale, chiar critice, dar argumentate în mod științific, finalizate uneori cu propuneri „de lege ferenda”.
   Complexitatea substanței dreptului comercial, ca drept specific profesioniștilor-comercianți, este tratată în cinci titluri, fiecare conținând capitole și secțiuni: Dreptul comercial în cadrul unității dreptului privat (Titlul I); Despre societăți (comerciale) (Titlul II); Teoria generală a contractului și a obligațiilor în activitatea profesioniștilor-comercianți (Titlul III); Contracte specifice activității profesioniștilor-comercianți (Titlul IV); Titlurile de credit (Titlul V).
   În aceste condiții, lucrarea analizează legislația, doctrina și jurisprudența în deplină corelație cu dispozițiile Codului civil, Codului de procedură civilă și ale tuturor celorlalte reglementări incidente, fiind destinată tuturor persoanelor interesate de domeniul dreptului comercial, fie că sunt studenți, masteranzi, doctoranzi, auditori de justiție, în general teoreticieni și practicieni.

Recomandare: 

Legislatia societatilor. Cod 656. Actualizat la 21.02.2018

Din cuprins

 • faptele (actele) de comerț de la Codul comercial la Codul civil
 • profesioniștii comercianți
 • fondul de comerț
 • despre societăți
 • societățile comerciale
 • societățile pe acțiuni
 • societățile cu răspundere limitată
 • grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic
 • contractul – principal izvor de obligații în activitatea profesioniștilor comercianți
 • răspunderea contractuală a profesioniștilor comercianți
 • contracte specifice activității profesioniștilor comercianți (de vânzare, de furnizare, de report, de societate, de asociere în participațiune, reprezentarea, de comision, de consignație, de comision, de expediție, de agenție, de intermediere, de antrepriză, de împrumut, de cont curent, bancare, de leasing, de franciză)
 • titlurile de credit

Puncte forte

 • analiză amplă a domeniului comercial
 • vizează specificul materiei comerciale
 • tratare exhaustivă a legislației incidente în materia societăților, a profesioniștilor-comercianți și a contractelor încheiate de aceștia
 • interpretări și clarificări ale dezbaterilor din doctrină
 • trimiteri jurisprudențiale multiple
 • amplu material bibliografic
 • abordează în mod extins contractele comerciale
 • aspecte relevante de drept comparat

Despre autor

Smaranda Angheni este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” și rector al aceleiași universități.

Preț: 239,00 RON

Preț special: 203,15 RON


Regulamentul Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii

Despre lucrare

Reprezentând o noutate juridică absolută în Romania, Regulamentul Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii este o culegere legislativă unică, ce nu trebuie să lipsească din biblioteca cititorul pasionat de drept, de legislaturi și reglementări străine și internaționale, dintre cele mai dezvoltate de pe glob. Culegerea nu se rezumă doar la a efectua o simplă traducere a Regulamentului, ci și prezintă în cuprinsul acesteia multiple informații legate de sistemul federal de drept american, realizează o scurtă analiză istorică a celei mai importante instituții judiciare din America – Curtea Supremă, oferind în același timp numeroase aspecte de ordin teoretic și practic ce caracterizează între altele sistemul de drept american.

Recomandare

Constituția Statelor Unite ale Americii

Despre autor

Igor Lăcătuș este avocat definitiv, membru al Baroului Timiș.

Preț: 17,90 RON

Preț special: 15,22 RON


Legislația notarială. Cod 688. Actualizat la 6.05.2019

Despre lucrare

Culegerea cuprinde cele mai importante acte normative privitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în profesia de notar, dar și acte ce cuprind dispoziții care reglementează această profesie. Toate actele sunt actualizate cu cele mai recente modificări în materie, modificări adoptate inclusiv în anul 2019.

Din cuprins

 • Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor
 • publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
 • Statutul Institutului Notarial Român
 • Codul deontologic al notarilor publici din România
 • Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
 • Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2014 privind aprobarea Regulamen¬tului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

Puncte forte

 • note utile privind legislația secundară
 • corelații cu alte acte normative
 • reglementări actualizate La Zi conform ultimelor modificări
 • note relevante
 • scurt istoric al fiecărui act normativ
 • note privind modificări terminologice

Preț: 26,90 RON

Preț special: 22,87 RON


Drept societar
Cursul universitar Drept societar reprezinta o lucrare de drept al afacerilor, materie relativ noua in Romania, dar aflata deja intr-o continua dinamica. Lucrarea vizeaza un public mai puțin familiarizat cu noțiunile juridice, respectiv oameni de afaceri, intreprinzatori și, nu in ultimul rand, studenții de la facultațile cu profil economic. Și aceasta intrucat limbajul folosit este mai accesibil publicului larg decat in orice alta lucrare de drept, iar exemplele date, acolo unde s-a considerat necesar, sunt de natura sa lamureasca pe deplin cititorul cu privire la chestiunea in discuție. Raportat insa la volumul de informație și la modul de abordare a tematicii, lucrarea este, in mod evident, un instrument mai mult decat suficient și pentru studenții de la facultațile de drept, avocați, consilieri juridici și, in general, pentru specialiștii din domeniul juridic.

Preț: 50,00 RON

Preț special: 45,00 RON