Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Curierul Fiscal nr. 5/2018

Numărul 5 din 2018 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei. 

 • Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 26 aprilie - 25 mai 2018.
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2018.

 • Procedură fiscală

Horațiu Sasu (consultant fiscal) face o analiză a unei deciziei recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care contribuabililor români li se face din nou dreptate împotriva unor practici abuzive incluse în reglementarea fiscală (cauza C-81/17, în procedura Zabrus Siret SRL împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava). 

 • Impozite indirecte

Delia Cataramă (conf. univ. dr., ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe, Tax Partner la ViboalFindEx), Lucian Ţâţu (Conf. univ. dr., ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe), Radu Ciobanu (Lect. univ. dr., ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe) prezintă o serie de comentarii şi exemple cu privire la stabilirea locului unei achiziţii intracomunitare de bunuri. 

 • Impozite directe

Ionuț Măstăcăneanu (Director, Servicii de consultanță fiscală KPMG), Cătălina Mihai(Associate Manager, Servicii de consultanță fiscală KPMG), Ioana Simona Dulgheru(Senior Assistant, Servicii de consultanță fiscală, KPMG) analizează noile obligaţii ale intermediarilor de raportare a structurilor utilizate în tranzacţiile transfrontaliere şi implicaţiile acestora asupra contribuabililor.

 • Ghid fiscal

Doamna conf. univ. dr. Delia Cataramă răspunde întrebării: 
- În cazul în care dorim să acordăm angajaţilor noştri o masă caldă gratuită pe zi care este regimul fiscal ce se aplică?

 • Jurisprudență fiscală, culeasă de doamna judecător Claudia Vişoiu (judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)
 • Jurisprudență CJUE
 • Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,66 RON


Achizitii publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii si cai de atac. Editia 3

Despre lucrare

Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este în acord cu noul cadru normativ și abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice, astfel: achizițiile publice „clasice”, achizițiile sectoriale, achizițiile publice în domeniile apărării și securității, concesiunile de lucrări și de servicii, remediile și căile de atac. Pentru o mai bună înțelegere a modului în care este aplicată legislația la cazurile concrete, este evocată o selecție de decizii relevante ale CNSC. Cartea conține și un set orientativ de teste grilă care îi va ajuta pe cititori să-și fundamenteze și să-și verifice cunoștințele acumulate.

Despre Ediţia 3

Această ediţie cuprinde două noi titluri care prezintă un interes deosebit în contextul actual al achizițiilor publice: primul, intitulat Achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, abordează problematica specifică a achizițiilor realizate de beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a Acordului de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, în timp ce titlul Controlul achizițiilor publice și al concesiunilor de lucrări și servicii analizează funcția de control ex ante și ex post al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Recomandare

Legislația achizițiilor publice. Cod 625. Actualizat la 16.11.2016

Din cuprins

 • piața unică europeană și achizițiile publice
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • contractul de achiziție publică
 • reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire
 • procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică
 • executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
 • achizițiile sectoriale
 • achizițiile publice în domeniile apărării și securității
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 100/2016
 • achizițiile publice în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene
 • modul de efectuare a achiziţiilor publice în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat
 • contractul de concesiune de lucrări și de servicii
 • procedurile de atribuire a contractelor de concesiune
 • domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016
 • parteneriatul public-privat
 • organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de concesiune
 • reguli privind executarea contractelor de concesiune
 • controlul ex ante și ex post în cadrul Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice
 • procedura administrativ-jurisdicțională în fața CNSC
 • sistemul de remedii judiciare
 • decizii relevante ale CNSC

Puncte forte

 • abordează exhaustiv problematica achizițiilor publice
 • conţine modificările aduse prin Regulamentul delegat (UE) nr. 2365/2017 al Comisiei din 18 decembrie 2017 şi O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor / acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, Ordinul comun nr. 67/890/2017 al ministrului fondurilor europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cât şi Instrucţiunea ANAP nr. 1/2017
 • conţine selecție de decizii relevante ale CNSC
 • ample referinţe bibliografice

Despre autor

Dan CIMPOERU este consultant pe probleme juridice al Organizației Mondiale a Sănătății - Oficiul pentru România și membru în Consiliul director al Coaliției Europene a Pațienților Bolnavi de Cancer (European Cancer Patient Coalition) cu sediul la Bruxelles, membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu.

Preț: 74,90 RON

Preț special: 63,66 RON


Dreptul familiei. Ediția 6

Despre lucrare

Lucrarea constituie o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă, şi a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie. Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului civil, finalitatea normelor dreptului familiei nu este aceea de a institui o justiție comutativă, ci de a organiza instituții de pază ale „stării de bine”, personale și patrimoniale, a fiecăruia dintre membrii familiei, prin echilibrul între independența fiecăruia și solidaritatea intrafamilială. Dispozițiile Codului civil reunite sub titlul „Despre familie” se remarcă prin tendința de „contractualizare” a materiei, de a lăsa la îndemâna soților libertatea fără precedent în legislația noastră de a-și organiza prin acordul lor viața conjugală, îndeosebi în compartimentul patrimonial – calitativ subordonat celui personal – ca reflex al autonomiei personale, profesionale și sociale a fiecăruia dintre soți, și de a regla tot astfel, prin acordul lor, conflictele familiale.

Despre Ediţia 6

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale.

Recomandare

Legislația familiei. Cod 554. Actualizat la 25.10.2014

Din cuprins

       • logodna
       • încheierea căsătoriei
       • nulitatea căsătoriei
       • efectele căsătoriei
       • convenția matrimonială
       • regimul comunităţii legale, comunităţii convenţionale, separaţiei de bunuri
       • motivele şi cauzele divorţului
       • filiaţia faţă de tatăl din căsătorie şi faţă de tatăl din afara căsătoriei
       • filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical
       • încetarea adopţiei
       • drepturile şi îndatoririle părinteşti
       • decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
       • persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează

Puncte forte

       • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
       • analiza normelor europene relevante în materie
       • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare şi esențiale pentru înțelegerea materiei dreptului familiei din perspectiva noului Cod civil
       • ample referinţe bibliografice

Ghid practic

Structura lucrării depășește limitele unui curs universitar, constituindu-se într-un adevărat ghid practic adresat tuturor celor interesați de domeniu. Sunt ridicate multiple întrebări care prin răspunsurile oferite ajută la clarificarea unor probleme controversate:

       • Care sunt condițiile de fond ale logodnei?
       • Odată încheiată logodna, ce poate oferi acest fapt din punct de vedere juridic?
       • Cum se pierde calitatea de soț și din ce moment?
       • Natura juridică a căsătoriei: contract sau instituție?
       • Care sunt efectele pecuniare ale divorțului în relațiile dintre foștii soți?
       • În ce fel și în ce măsură va afecta evenimentul de stare civilă condiția patrimonială a fiecăruia dintre soți și ce ajustări de dinamică a drepturilor asupra bunurilor antrenează acesta?
       • Va exista o masă de drepturi și obligații comune în considerarea intereselor familiei?
       • În ce fel și în ce măsură se cere adaptat „comportamentul” soților la noul lor statut în cadrul raporturilor juridice dintre dânșii și, de asemenea, în cadrul raporturilor juridice cu terții?
       • Regimul matrimonial presupune căsătoria, dar e valabilă oare și reciproca, fiece căsătorie presupune un regim matrimonial?
       • Cu ce titlu se aplică regimul matrimonial legal soților care nu au încheiat o convenție matrimonială? voință prezumată a părților sau efect al legii?
       • Nulitatea sau anularea totală, integrală a convenției se va răsfrânge asupra valabilității actului juridic al căsătoriei?
       • Cum se face că, în sistemul nostru, regimul matrimonial de drept comun este al comunității de bunuri și nu cel al separației de bunuri?
       • Dacă, bunăoară, imobilul comun înstrăinat de unul dintre soți nu a fost predat, soțul „omis” s-ar putea opune predării bunului?
       • Dacă terțul ar introduce o acțiune în revendicare, soțul se va putea apăra invocând caracterul comun al bunului și faptul că actul de înstrăinare nu îi este opozabil?
       • Este lichidarea o etapă subsecventă inevitabilă ori de câte ori a avut loc o încetare/modificare a regimului matrimonial?
       • Cine sunt erezii legitimați să continue acțiunea de divorț?
       • Acceptarea moștenirii este condiție a dobândirii dreptului de a continua acțiunea de divorț?
       • Dacă moștenirea este vacantă, dreptul la acțiune va trece asupra comunei, orașului sau, după caz, a municipiului de la locul deschiderii succesiunii în baza art. 963 alin. (3) C.civ.?
       • Cum se explică dualitatea de opinii privind cuprinderea puterii doveditoare a actului de naștere?
       • Ce urmări poate avea faptul că unul dintre părinți abuzează de statutul său de cotitular al exercițiului autorității părintești?

Despre autor

Emese FLORIAN este prof.univ.dr. în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi titular al cursurilor de dreptul familiei.

Preț: 119,00 RON

Preț special: 101,15 RON


Curierul Fiscal nr. 12/2017

Ultimul număr din anul 2017 al revistei Curierul fiscal, numărul 12, prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

•    Infocurier
-   Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 24 noiembrie 2017 - 15 decembrie 2017
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018.

•    Impozite directe
Ionut Măstăcăneanu (Director Servicii de consultanță fiscală, KPMG România) și Marius Rogoz (Consultant Servicii de consultanță fiscală, KPMG România) abordează un subiect îndrăzneț și de o importanță deosebită în dreptul fiscal la nivel european: beneficiarul efectiv – ce prevederi prevalează și cum le putem adapta la actualul mediu legislativ național?  

•    Impozite indirecte
Delia Stoian (avocat) ne încântă, așa cum ne-a obișnuit deja, cu un articol amplu și explicit, cu exemple concrete, extrem de util în ceea ce privește reducerile de preț din perspectiva bazei de impozitare a TVA.

•    Procedură fiscală
Teodora Alecu (Director Manager Tax,Transfer Pricing Services KPMG România) și Cristina Vasilescu (Senior Tax, Transfer Pricing Services KPMG România) ne vorbesc despre Raportul CbC și ne spun că în urma preluării de către Comisia Europeană a recomandărilor OCDE din cadrul Acțiunii BEPS 13, România, ca stat membru al UE, a implementat prin intermediul Ordinului nr. 3049/2017 modelul și conținutul formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”, ordin publicat în data de 14 noiembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 894. Ordinul are rolul de a completa prevederile Ordonanței de urgență nr. 42/2017 (publicată în data de 9 iunie 2017) în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (realizat intre statele membre ale UE).

•    Diversitate economică
Carmen Adriana Gheorghe (conf.univ.dr. Facultatea de Drept,Univ. Transilvania Braşov) ne prezintă un articol de actualitate cu tematică foarte interesantă: Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice-M.D.R.A.P. şi controlul Curţii de Conturi a României cu implicarea băncilor pentru locuinţe. Vă invităm să descoperiți explicațiile și informațiile privind acest subiect controversat.

•    Ghid fiscal
Domnul lect.univ.dr. Radu Ciobanu face trecerea către schimbările legislative aduse de noul an, 2018, cu subiectul regimului fiscal al veniturilor din dividende în 2018 comparativ cu 2017.

•    Jurisprudență fiscală

-    Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr.,fost judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ).
-    Jurisprudență CJUE

•    Index alfabetic și legislativ

Preț: 32,90 RON

Preț special: 27,97 RON


Președintele României și administrația publică centrală

Despre lucrare

Structurată pe 5 mari capitole, lucrarea Președintele României și administrația publică centrală tratează atât dintr-o perspectivă istorică și evolutivă unele dintre cele mai importante instituții reglementate în Constituție, analizează în detaliu atribuțiile, responsabilitățile, dar și modul de funcționare al acestora, punând în același timp accentul pe noutate din prisma ultimelor decizii ale Curții Constituționale publicate, dar și a noilor reglementări europene. Tratând un subiect extrem de important în contextul politico-administrativ actual, cartea reprezintă un studiu necesar atât studenților facultăților de drept, dar și personalului autorităților și instituțiilor publice, ridicând și răspunzând în același timp la numeroase întrebari ce au fost puse în practica judiciară și nu numai.

Element de noutate

Ca urmare a conflictelor politice de natură juridică tot mai des întalnite între Președintele României și administrația publică centrală, judecătorii Curții Constituționale au fost învestiți în ultima vreme să soluționeze pe baza unor decizii disputele juridice dintre cei 2 actori. Ca și element de noutate, lucrarea „Președintele României și administrația publică centrala” se axează în principal pe analiza ultimelor decizii publicate de către Curte ce au efecte în această materie, dar și evidențierea în dreptul european a raporturilor dintre Președintele României și administrația publică centrală.

Din cuprins

       - reflectarea constituţională a instituţiei şefului de stat
       - atribuţiile Preşedintelui României
       - raspunderea penală și răspunderea politică a Preşedintelui României
       - dreptul aplicabil administrației publice
       - regimul administrativ centralizat
       - statutul constituțional și legal al Guvernului
       - actele organelor administraţiei centrale de specialitate

Puncte forte

       - prezintă într-un mod structurat informațiile prezentate
       - pune accentul pe elementele de noutate apărute în materie
       - realizează comentarii la cele mai noi decizii ale Curții Constituționale
       - ample referințe bibliografice
       - prezintă cele mai importante informații într-un mod sintetic

Despre autori

Iulian Nedelcu este doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative - Universitatea din Craiova, fiind titularul cursurilor de Drept administrativ şi Ştiinţa administraţiei.

Paul-Iulian Nedelcu este doctor în drept, în prezent avocat în Baroul Dolj (din 2011); a publicat numeroase lucrări științifice, articole și cărți de specialitate.

Roxana-Maria Bugică este absolventă a Facultății de Drept a Universității din Craiova cu lucrare de licență în disciplina drept administrativ „Instituția Primarului”; în prezent masterand în cadrul aceleiași facultăți, ramura - stiințe administrative.

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,67 RON


Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. III
Noua editie a Tratatului de drept civil – Contracte speciale apare la mai bine de 16 ani de la trecerea in nefiinta a regretatului profesor Francisc Deak, una dintre cele mai importante personalitati ale stiintei juridice din Romania, care a format zeci de generatii de juristi, pentru care a constituit un model de profesionalism, creativitate, rigurozitate, exigenta si onestitate. Tratatele sale consacrate contractelor speciale si succesiunilor au ramas si acum opere de referinta in domeniile respective.

Reunind editia scrisa de prof. univ. dr. Francisc Deak cu editiile actualizate apartinand fostilor sai colaboratori – dl prof. univ. dr. Lucian Mihai si dl prof. univ. dr. Romeo Popescu –, aceasta lucrare monumentala se constituie intr-o veritabila punte intre generatiile de dascali de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si ramane la fel de vie, constituind un instrument juridic util pentru studentii facultatilor de drept, pentru teoreticienii si practicienii dreptului.

Preț: 42,00 RON

Preț special: 37,80 RON