Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Marketing online și social media

Despre lucrare

Marketing online și social media. O călătorie în lumea virtuală a marketingului aduce o contribuție importantă la dezvoltarea disciplinei de marketing, incluzând în cele șapte capitole subiectele majore regăsite în literatura de marketing online. Demonstrând excelența academică și familiarizarea cu dificultățile practice, autorii oferă informații valoroase pentru orice cititor pasionat de marketing. Pentru cercetători, cartea reprezintă un portal pentru demararea unei cercetări amănunțite a aspectelor tratate în carte, organizarea și analiza tematică a conținutului înlesnind navigarea către tema de interes. După cum sugerează titlul, cartea reprezintă o incursiune completă printre conceptele și activitățile fundamentale ale marketingului online și social media.

Din cuprins

 • apariția și evoluția Internetului
 • modele și tipuri de afaceri online
 • strategia de marketing pe Internet
 • despre marketing, design şi estetică
 • procesul de dezvoltare a site-ului web
 • marketingul prin intermediul blogurilor
 • măsurarea performanțelor activităților de marketing în social media
 • marketingul viral
 • traficul online, termeni și concepte cheie

Puncte forte

 • prezentarea conceptelor esențiale ale marketingului online
 • aspecte practice pentru integrarea marketingului online în afaceri
 • prezentarea evoluției marketingului online
 • prezentarea și analizarea celor mai importante siteuri si rețele de socializare din lume
 • ample referințe bibliografice

Despre autori

Costinel DOBRE este profesor al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de economie și de administrare a afacerilor.

Anca-Maria MILOVAN este asistent universitar în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de economie și de administrare a afacerilor.

Preț: 59,90 RON

Preț special: 50,92 RON


Dreptul concurenței

Despre lucrare

     Primul manual complet publicat în România care se adresează începătorilor în acest domeniu, Curs universitar. Dreptul concurenței prezintă materia dintr-o perspectivă accesibilă și practică, explicând informația de bază cu care operează dreptul concurenței.
     Lucrarea este structurată în douăsprezece capitole care parcurg materiile de drept al concurenței și un capitol final de teorie a acestuia, folosind exemple, aplicații practice și concluzii rezumative.
     Cursul universitar este dedicat cu precădere studenților care parcurg la nivel introductiv dreptul concurenței, precum și masteranzilor care urmează studii aprofundate de dreptul concurenței, însă poate fi folosit deopotrivă și de practicieni, în considerarea structurii pragmatice a cărții.

Recomandare

Legislația concurenței. Cod 655. Actualizat la 14.05.2018

Din cuprins

 • premisele dreptului concurenței
 • noțiuni fundamentale
 • domeniile dreptului concurenței
 • înțelegerile monopoliste 
 • abuzul de poziție dominantă
 • controlul concentrărilor economice
 • răspunderea administrativă
 • răspunderea penală
 • răspunderea civilă
 • dreptul concurenței în Uniunea Europeană
 • ajutorul de stat
 • concurența neloială
 • teoria dreptului concurenței

Puncte forte

 • prezintarea materiei dintr-o perspectivă accesibilă, adresată inițierii în dreptul concurenței
 • exemple, aplicații practice și concluzii rezumative
 • structură pragmatică a lucrării

Despre autor

Adriana ALMĂȘAN este Conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din București, în cadrul departamentului de drept privat, disciplinele dreptul concurenței, drepturi reale, teoria obligațiilor, dinamica obligațiilor, concurența în achiziții publice, negocierea contractelor, mecanisme de plată și garanție, dreptul concurenței in Uniunea Europeană, cofondator și codirector al Centrului de Studii în Dreptul Concurenței, Universitatea din București, Facultatea de Drept, avocat in Baroul București.

Preț: 76,90 RON

Preț special: 65,37 RON


Curierul Judiciar nr. 11/2018

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziție cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiințific şi redacțional de excepție, susținută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaționale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Revista este indexată în baze de date internaționale (BDI)

 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • HeinOnline - Legal Research Database
 • EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna noiembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de avocat Romeo Cosma, fondatorul Avocatura.com, care face o prezentare a platformei online prin care avocații pot acorda consultații video. Luna noiembrie a adus Avocatura.com la un moment de cotitură în activitatea din ultimii mai bine de 15 ani de existență, întrucât a însemnat punerea în practică a unui gând mai vechi, și anume transformarea într-o platformă de business pentru avocați. Astfel, de acum înainte, avocații pot acorda consultații online clienților prin intermediul Avocatura.com, fie că vorbim de consultații video, fie că sunt consultații audio și mai mult decât atât își pot gestiona mai ușor activitatea profesională cu ajutorul unui program software.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 - 31 octombrie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunii octombrie 2018 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de drd. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Mihail Stănescu-Sas analizează Prescripția extinctivă a dreptului la acțiunea pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajatorul obligat printr-un act de control să acționeze pentru recuperarea prejudiciului.

Dreptul afacerilor

Articolul Contract de franciză. Transfer de active. Operațiune de concentrare, semnat de avocat dr. Mihaela Mocanu, propune o analiză a Deciziei Comisiei din 26 iunie 1997 în cazul Blokker/Toys 'R' Us. Cu totul particular în această speță este independența pe care francizatul Blokker o dobândește ca urmare a încheierii acordului de franciză.

Drept privat

Articolul Recepția prezumată a lucrărilor în contractele de antrepriză, semnat de avocat drd. Andreea-Cristina Secu. Verificarea şi recepția lucrării în materia contractului de antrepriză sunt nu doar prerogative, ci şi îndatoriri ale beneficiarului care răspund exigențelor de corectitudine şi solidarism contractual, ambele subsumate principiului general al bunei-credințe. Problema recepției lucrării se înscrie şi într-o optică mai generală legată de asigurarea predictibilității şi securității mediului de afaceri, unde obligațiile de plată sunt interconectate şi unde întârzierile la plată şi lipsa de lichidități pot atrage consecințe nefaste. Antreprenorul care a finalizat în mod corespunzător lucrarea are nevoie de concursul beneficiarului pentru recepționarea lucrării, astfel încât să se poată degreva de riscuri, să evite cheltuieli suplimentare cu întreținerea şi conservarea lucrării şi să pretindă acestuia din urmă să îşi execute, la rândul său, obligația principală asumată prin contract, aceea de plată a prețului. Art. 1862 din Codul civil instituie ca o măsură de protecție a antreprenorului care şi-a executat obligația principală din contract o prezumție de recepție care operează atunci când beneficiarul lucrării rămâne în pasivitate şi nu dă curs convocării la recepție. Prezumția are şi un important rol sancționator, beneficiarul fiind decăzut din dreptul de a invoca viciile aparente ale lucrării şi preluând riscul pieirii lucrării chiar în lipsa unui proces-verbal de recepție. Prezumția nu este totuşi aplicabilă în cazul lucrărilor de construcție ce fac obiectul unei autorizații de construire, în privința cărora legea instituie o procedură specială de recepție, la care participă nu doar părțile contractante ci şi reprezentanții autorităților publice.

Drept public

Articolul Despre obligativitatea respectării termenului de prezentare a dovezii constituirii cauțiunii aferente contestațiilor în materia achizițiilor publice, semnat de dr. Dumitru-Daniel Șerban. Contestatorului îi revine obligația procesuală de a atașa contestației dovada constituirii în prealabil a cauțiunii, în cuantumul cerut de lege, iar dacă omite constituirea și atașarea este ținut să răspundă – în termenul acordat – solicitării primite de la organul de jurisdicţie. Constituirea integrală a cauțiunii și depunerea dovezii în original odată cu contestația sau, în subsidiar, cel târziu în interiorul termenului menționat în solicitarea primită de la organul de jurisdicţie, reprezintă condiții de admisibilitate a contestației, lipsa relevării la timp a cauțiunii integrale și/sau a dovezii ducând la respingerea contestației. Termenul nu este orientativ, ci vital pentru soarta contestației, însemnând că încălcarea lui, din culpa autorului contestației, conduce la respingerea incipientă a contestației.

Drept penal

Articolul Omisiunea sesizării. Opinie privind necesitatea clarificării normei de incriminare, semnat de lector dr. Adrian-Cătălin Țigănoaia, își propune să reliefeze ceea ce în opinia autorului constituie o deficiență legislativă în materia incriminării faptei de omisiunea sesizării, astfel cum este aceasta prevăzută în dispoziția art. 267 alin. (1) C.pen. Mai exact, imprecizia legislativă privește sfera de cuprindere a sintagmei „faptă prevăzută de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile”. Această sferă este una imprecisă pentru că lipsesc criteriile obiective în raport de care poate fi stabilită aria faptelor prevăzute de legea penală ce creează unui funcționar public obligația de a sesiza organele de urmărire penală. Pe cale de consecință se poate pune în discuție necesitatea intervenției legislative a Parlamentului asupra normei sau cel puțin, necesitatea unui control de constituționalitate a posteriori. În acest context, în finalul articolului vor fi exprimate și opinii referitoare la posibile căi de urmat care să înlăture imprecizia normei de incriminare, fără a ne dori să interferăm nepermis cu atributul suveran al Parlamentului de a construi politica penală a statului, însă cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Articolul Considerații cu privire la o situație particulară de excludere a probelor, semnat de drd. Mihai-Costin Toader, pune în dezbatere modul de administrare a unor mijloace de probă, în cursul procesului penal, de către unele organe de urmărire penală, prezintă referențialul normativ în materie și oferă o soluție pentru dezlegarea litigioasă a problemei de drept indicate, arătând simultan și sancțiunile procesuale specifice în măsura în care sunt încălcate prescripțiile legale incidente în domeniu.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO – august 2018.

Centenarul Marii Uniri

În cadrul acestei secțiuni cu caracter aniversar, conf. dr. Carmen-Adriana Gheorghe și conf. dr. Andrei Zarafiu, aduc în prim plan, pe de o parte, Istoria bancară la Centenar. Constituirea Băncii “Bihoreana” – componentă a procesului de înfăptuire a României Mari și, pe de altă parte, Provocările unificării legislației procesual penale române în contextul Marii Uniri. Situația particulară a Basarabiei. Articolele constituie contribuții de valoare aduse doctrinei juridice în contextul celebrării a 100 de ani de la Marea Unire.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Trecut-au anii.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON


Teoria generală a dreptului. Ediția 3

Despre lucrare

Teoria generală a dreptului este o disciplină de sinteză, care oferă o viziune de ansamblu asupra dreptului şi care are scopul de a generaliza şi de a abstractiza. În cadrul acestei discipline se formează constantele dreptului sau pilonii dreptului (dreptul ca ştiinţă), aici se formulează noţiunile, conceptele, principiile şi categoriile fundamentale ale dreptului.
Disciplinele de ramură au rolul de a aprofunda studiul relaţiilor sociale de care se ocupă fiecare. Relaţia dintre Teoria generală a dreptului şi disciplinele de ramură constă în faptul că Teoria generală a dreptului oferă genul proxim, iar disciplinele de ramură oferă diferenţa specifică.

Despre Ediţia 3

Necesitatea unei noi ediții a cursului de Teoria generală a dreptului a fost impusă de evoluția legislației în domeniile fundamentale de reglementare și de acumulările doctrinare. În plus, au fost adăugate informații noi, relevante pentru a clarifica diferențele dintre diverse sisteme juridice.

Din cuprins

 • noţiune, clasificare şi prezentare analitică a principiilor generale ale dreptului
 • noţiunea şi trăsăturile normei juridice
 • izvoarele dreptului
 • raportul juridic
 • caracteristici ale actului juridic în dreptul privat/public
 • tipologia și sistemul dreptului
 • familia dreptului anglo-saxon/romano-germanic
 • sistemul musulman de drept
 • proba dreptului
 • răspunderea juridică
 • principii ale instituţiilor judiciare
 • teoria justiţiei ca serviciu public

Puncte forte

 • aprofundarea interpretării contextuale a normelor juridice
 • analiza principalelor metode de interpretare a dreptului
 • analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în noile Coduri
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură
 • este avut în vedere criteriul temporalității normelor juridice – principiul neretroactivității 
 • ample referințe bibliografice

Despre autori

Simona Cristea este prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, magistrat-asistent Înalta Curte de Casație și Justiție.

Preț: 47,90 RON

Preț special: 40,72 RON


Curs de drept internațional cu privire numai asupra comerțului

Concepţia mea…
are ca punct de plecare afirmaţiile: sistemul de drept internaţional este unul singur, iar acesta este comun tuturor statelor; unul din domeniile dreptului internaţional este comerţul. Aşa fiind, sistemul de drept internaţional din domeniul evidenţiat constituie reperul firesc al scrierii acestui curs.

Cursul vostru...
se lecturează cu serenitate. Asemenea tip de lectură diminuează vitalitatea instinctului de învăţare pe de rost. În plus, există speranţa (re)activării virtuţilor curiozităţii. Fiind sereni şi curioşi intelectualmente, este inevitabilă contemplarea aşa-numitului “stadiu al lucrărilor pregătitoare”. În contextul acestei contemplări, veţi sesiza dinamismul creării conceptelor de drept uniform. Dacă veţi înţelege respectivul dinamism, sunt şanse să evitaţi întâlnirea cu frivolizatul “a şti”; veţi fi ajuns deja în lumea lui “a cunoaşte”.

Concepţia mea. Cursul vostru. Şi preocuparea noastră de a cunoaşte sistemul de drept internaţional din domeniul comerţului.

Radu Bogdan BOBEI, conferenţiar
Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Preț: 89,00 RON

Preț special: 75,65 RON


Curierul Judiciar nr. 1/2018

Aşa cum v-am obişnuit în fiecare an, vă punem la dispoziţie cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu ştiinţific şi redacţional de excepţie, susţinută de autori prestigioşi care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în trei baze de date internaţionale şi disponibilă şi în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro .

Revista este indexată în baze de date internaţionale (BDI)

 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • HeinOnline - Legal Research Database
 • EBSCO - EBSCOhost Online Research Databases

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de Mădălina Murărescu, editor www.goanadupăbitcoin.ro. Acest articol se dorește a fi prezentare a Bitcoin-ului, apreciat de autoare ca fiind un experiment social, politic și economic. Bitcoinul aduce Vestul Sălbatic în lumea financiară, o combinație puțin probabilă care în mintea multor oameni se lovește de un blocaj. În definitiv, avem nevoie de reguli ca să funcționăm, ca să ne coordonăm eforturile și ca să construim societatea, nu-i așa?

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 24 noiembrie - 31 decembrie 2017, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubrica de Actualitate europeană corespunzătoare lunii noiembrie 2017 aduce în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, fiind semnată de Daniela Ivan.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător drd. Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr sunt analizate delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă și remunerarea muncii suplimentare în cazul lucrătorilor mobili care desfășoară activități de transport rutier.

Dreptul afacerilor

Comentariul Deciziei nr. 4604/07.11.2017 a Curții de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, semnat de avocat dr. Daniel Moreanu, privind impreviziunea, clauzele de echilibrare convențională, circumstanța imprevizibilă și creșterea salariului minim. Importanța acestei spețe reiese din aceea că jurisprudența în materia impreviziunii, o instituție care a dobândit reflectare legală expresă abia prin Codul civil din 2009, fiind anterior exclusiv o creație doctrinară, este extrem de limitată. Devine, astfel, de o importanță majoră pentru aplicarea viitoare corectă a acestei excepții de la principiul pacta sunt servanda ca acest mecanism de justiție contractuală (contractual justice) să fie în mod corect utilizat de către practica judiciară, având în vedere rolul instanței de judecată care poate interveni în adaptarea contractului sau încetarea acestuia.

Dreptul privat

Comentariul Deciziei nr. 1261/01.11.2017 a tribunalului Timiș, Secția I civilă, semnat de judecător dr. Csaba Bela Nász, privind obligația de a face și cererea de demolare a unor construcții edificate de un terț. Speța rezumată pune în discuție mai multe probleme de drept în legătură cu o situație juridică destul de des întâlnită în practică, și anume când unul dintre proprietarii unui fond învecinat a edificat, dincolo de limita sa de proprietate, o construcție sau a realizat o altă lucrare ori plantație, iar prin aceasta se naște întrebarea legitimă care va fi soarta acelei construcții, plantații sau alte lucrări.

Articolul Este practica judiciară izvor de drept civil?, semnat de judecător Radu-Mihai Necula. Punctul de plecare al articolului este reprezentat de lucrarea „Drept civil. Teoria generală, Vol. I. Teoria dreptului civil”, publicată de profesorul Marian Nicolae în anul 2017 . În lucrarea amintită, profesorul analizează într-o manieră amplă izvoarele dreptului civil și formulează anumite concluzii cu privire la caracterul de izvor de drept al practicii judiciare. Considerând că dezbaterea problemelor juridice controversate este cheia rezolvării corespunzătoare a acestor probleme, autorul face câteva precizări legate de subiectul abordat.

Drept public

Articolul Regimul sancționator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, semnat de dr. Irina Alexe. Este cunoscut deja faptul că regulamentul nu constituie o noutate absolută nici în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, nici în materia liberei circulații a acestor date și că, anterior anului 2016, aceste domenii au fost reglementate la nivelul Uniunii Europene prin intermediul unei directive transpusă de către statele membre în legislația lor națională. Considerăm că interesul major pentru acest nou act legislativ al Uniunii Europene este dat nu neapărat de faptul că regulamentul este susceptibil să inducă transformări semnificative în materia protecției datelor cu caracter personal, ci mai ales de principalele noutăți care vizează regimul sancționator calificat, prin prisma cuantumului amenzilor administrative, ca fiind foarte sever.

Drept penal

Articolul Precizări privind condițiile arestării preventive, semnat de prof. dr. Constantin Sima, propune spre analiză o recentă soluție de trimitere în judecată care a direcționat din nou atenția asupra cazurilor și condițiilor în care se poate dispune măsura arestării preventive. Autorul consideră că norma procesuală nu definește clar condițiile luării măsurii arestării preventive și nu este predictibilă în aplicarea sa, iar de lege ferenda, este de părere că legiuitorul ar trebui să prevadă în cuprinsul art. 223 alin. (1) C.proc.pen. o limită minimă a pedepsei pentru infracțiunea care constituie temei al luării măsurii arestării preventive.

Articolul Deficiențe privind actualul conținut juridic al infracțiunii de abuz în serviciu, semnat de conf. dr. Gavril Paraschiv. Autorul este de părere că lipsa de precizie a normei de incriminare a creat largi posibilități de interpretare neunitară, chiar discriminatorie, nu numai de la o faptă la alta sau de la o persoană la alta, ci și de la o categorie profesională la alta. Spre exemplu, din rațiuni mai greu de explicat, printr-o interpretare „extensivă” și fără a se ține cont de lipsa intenției frauduloase ori de reglementările privind eroarea de fapt (cauză de neimputabilitate ce se aplică tuturor celorlalte persoane) etc., s-a format o practică destul de extinsă, potrivit căreia mai mulți notari au fost trași la răspundere penală pentru abuz în serviciu (sau neglijență în serviciu), când au întocmit greșit un act (datorită interpretării deficitare a legii ori când numai organele judiciare au apreciat că legea a fost aplicată greșit) sau când notarii au confundat două persoane (chiar dacă erau frați gemeni) etc., deși pentru asemenea fapte, legea civilă prevede alte sancțiuni, cum ar fi nulitatea actului și, eventual, răspunderea penală a persoanelor care au indus în eroare etc.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB – noiembrie 2017.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Vreau să devin miliardar, vreau să intru în TOP 300.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,16 RON