Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

În Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie a.c. a fost publicată Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Indemnizatiile pentru cresterea copilului calculate gresit nu vor trebui returnate

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) supune dezbaterii publice proiectul de Lege prin care modifica OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, principala modificare fiind aceea prin care unele mame care au incasat sume calculate gresit sa nu mai fie obligate la returnarea acestora.

Cum se poate obtine stimulentul de insertie in 2014

Potrivit prevederilor legale, suma se acorda persoanelor care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, obtin venituri supuse impozitului.

Modificarea unor Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, Legii 277/2010 si OUG 111/2010

In M. Of. nr. 217 din 2 aprilie 2012 a fost publicata HG 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG 50/2011, a anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin HG 38/2011, precum si a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG 52/2011. Nu exista articole asemanatoare.

Modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

In M. Of. nr. 452 din 28 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari:

    1. La articolul 2 alineatul (5), literele k), m), r) si t) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “k) au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

    ………………………………………………………………..

    m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;

    ………………………………………………………………..

    r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

    ………………………………………………………………..

    t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;”.

    2. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la art. 2, respectiv la art. 7 se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei in care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.”

    3. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;”.

    4. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an sau de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;”.

    5. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 26

    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

    a) incalcarea prevederilor art. 14 alin. (2), cu amenda de 1.000 lei;

    b) incalcarea prevederilor art. 19 alin. (2), cu amenda de 2.500 lei;

    c) incalcarea prevederilor art. 25, cu amenda de 10.000 lei.

    (2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”

    6. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 27

    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.”

    7. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurari sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Articole din aceeasi categorie:

  1. Ministerul Muncii a pus in dezbatere Normele metodologice la O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
  2. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
  3. Pachetul de masuri privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011. Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011

In M. Of. nr. 360 din 24 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului interimar al muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Decizia Curtii Constitutionale nr. 781/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale HG nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
  2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
  3. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri