Cele mai recente apariţii editoriale în Beckshop

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Despre lucrare

Teoria generală a obligațiilor reprezintă, fără îndoială, unul din cele mai fascinante și mai importante momente ale gândirii juridice. Cercetarea întreprinsă de autori în acest domeniu are rolul de a restructura și completa evoluțiile doctrinare, cu o nouă Teorie generală a obligațiilor, și de a releva impactul acestora asupra dreptului contemporan. Studiul obligațiilor prezintă o deosebită însemnătate dat fiind gradul lor înalt de tehnicitate și caracterul profund științific.

Despre Ediția 3

Ediția 3 are la bază, pe lângă textul consolidat al Codului, și legislația în vigoare actualizată, fiind incluse formele republicate ale unor acte, cum ar fi Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, dar și modificările aduse Legilor din domeniul sistemului judiciar prin așa-numitul pachet al „Legilor justiției”.

Din cuprins

 • prezentare detaliată a conceptului de „obligație civilă”
 • actul juridic civil ca izvor de obligații, cu referiri amănunțite la noțiunea de „contract”
 • comparație între răspunderea civilă contractuală și cea delictuală
 • răspunderea civilă delictuală reglementată de legi speciale
 • diferențe și asemănări între obligațiile solidare și cele indivizibile
 • considerații generale asupra evaluării despăgubirilor
 • convenții cu privire la modificarea răspunderii
 • reguli de drept internațional privat aplicabile subrogației în drepturile creditorului
 • inovația în raport cu alte instituții de drept civil
 • garanții personale prevăzute în legi speciale


Puncte forte

 • instrument util pentru toți cei interesați de o cunoaștere aprofundată a materiei obligațiilor civile
 • abordare clară și accesibilă, urmând o structură care ajută la o mai bună înțelegere a Codului civil
 • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare și esențiale pentru înțelegerea materiei obligațiilor din perspectiva noului Cod civil
 • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • valorificarea doctrinei și jurisprudenței anterioare
 • numeroase trimiteri la lucrări de specialitate autohtone și străine


Despre autori

Ion DOGARU: membru corespondent al Academiei Române; expert C.N.C.S.I.S.; membru al C.N.A.A.; membru al Grupului de Planificare Deans' European Academic Network.

Pompil DRĂGHICI: avocat; profesor al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”din Craiova.

Preț: 189,00 RON

Preț special: 160,65 RON


Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană

Despre lucrare

…Și pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume...

Structurată pe șase capitole, cartea intitulată „Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană” realizează o analiză istorică dar și evolutivă a ramurii de drept civil dedicate persoanei fizice în general, și a dreptului la nume, în special. Fiind rezultatul unui ample cercetări desfășurată pe mai mulți ani, studiul își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului doctrinar în această materie, dar și să răspundă la unele neclarități pe care le poate genera aplicarea legii. Astfel, cartea „Dreptul la nume. Jurisprudență națională și europeană” nu tratează doar dintr-o perspectivă istorică și evolutivă modul în care această instituție își găsește utilitatea practică în viața de zi cu zi, ci și oferă răspunsurile necesare la problemele ivite deseori în practica judiciară și nu numai.

Element de noutate

Pornind de la originea dreptului la nume și încheind cu reglementările europene în materia dreptului la nume, cartea analizează în detaliu cele mai importante aspecte ale instituției dreptului la nume, constituind un studiu dedicat atât celor care iau contact pentru prima dată cu reglementările din această materie cât și pentru cei care doresc să aprofundeze studiul privind dreptul la nume atât în legislația natională cât și în cea europeană.

Din cuprins

     - originea dreptului la nume
     - evoluția reglementării dreptului la nume în sistemul juridic român
     - dreptul la nume. noțiune. structura. conținut. caractere juridice
     - atribuirea numelui de familie
     - atribuirea prenumelui
     - modificarea numelui de familie
     - mecanisme juridice de protecție a dreptului la nume
     - jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului la nume
     - jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului la nume

Puncte forte

     - structură ce facilitează urmărirea ideilor expuse
     - aspecte practice relevante
     - analiză istorică și evolutivă a dreptului la nume
     - ample referințe bibliografie

Despre autor

Oana-Nicoleta Retea este doctor în drept (2017), autoare a numeroase studii de specialitate publicate în reviste și volume ale conferințelor naționale și internaționale.

Preț: 44,90 RON

Preț special: 38,17 RON


Noul Cod de procedura fiscala si Normele metodologice de aplicare. Cod 653. Actualizat la 19.01.2018

Despre lucrare

Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală constau în Ordine ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale altor autorități cu abilități în domeniu ce au ca atribuții elaborarea de acte normative pentru aplicarea unitară a legislației fiscale și procesual fiscale, pe măsura identificării situațiilor care necesită explicații suplimentare. În acest sens, s-au elaborat deja o serie de ordine cuprinzând norme metodologice, proceduri, instrucțiuni, norme pentru organizarea activității unor instituții, precum și noua formularistică. Unele dintre acestea, de maximă importanță, vor fi redate integral sau sub formă de extras în culegere. Celelalte documente sunt indicate în cuprinsul culegerii, fiind redate și informații privind: Monitorul Oficial în care au fost publicate, temeiul legal de emitere, cuprinsul pe scurt, alte mențiuni speciale, data de la care sunt aplicabile, precum și actele normative abrogate, acolo unde este cazul. Pentru a facilita consultarea comparativă a dispoziţiilor noului Cod de procedură fiscală şi ale vechiului Cod – O.G. nr. 92/2003, culegerea cuprinde un tabel de corespondenţe între cele două acte normative.

Actualizări Septembrie 2018

Puncte forte

 • Forma actualizată La Zi a Codului de procedură fiscală, conform ultimelor modificări și completări aduse prin Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 49 din 18 ianuarie 2018)
 • Normele metodologice introduse sub articolul sau subdiviziunea de articol din Cod la care se referă
 • Corelații legislative cu Ordinele ministrului finanțelor publice și ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • Hârtie albă, de calitate superioară, rezistentă la folosire frecventă

Preț: 32,90 RON

Preț special: 27,96 RON


Regimul juridic al instituţiilor de credit

Despre lucrare
Lucrarea este fundamentată pe legislația română în vigoare și doctrina în materie, precum și pe reglementările europene, acoperind problematica bancară analizată. Astfel, sunt supuse examinării reglementările speciale, inclusiv normele edictate de banca centrală a României, vizând instituțiile de credit – statutul juridic, condițiile privind acordarea sau retragerea autorizației de funcționare, noțiunea de supraveghere prudențială, obligațiile profesionale ale instituțiilor de credit, precum și încetarea desfășurării activității.

Recomandare

Protecția consumatorilor în contractele comerciale

Din cuprins

 • instituția de credit; forme reglementate de lege
 • regimul instituțiilor de credit în statele membre
 • autorizarea instituțiilor de credit
 • secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
 • regimul instituțiilor de credit în state terțe
 • lichidarea instituțiilor de credit
 • falimentul instituțiilor de credit

Puncte forte

 • analiza legislației în domeniul bancar
 • sistematizarea și ordonarea legislației în materie
 • rolul Băncii Naționale a României în sistemul bancar românesc
 • aspecte interdisciplinare
 • explicare clară și concisă a informațiilor din sfera bancară
 • dublă abordare a materiei, din punct de vedere teoretic și practic

Despre autor
Ianfred Silberstein este consilier juridic, consultant strategie în cadrul Băncii Naţionale a României.

Preț: 54,90 RON

Preț special: 46,67 RON


Drept penal. Partea specială I. Ediția 3

Despre lucrare
Partea specială a dreptului penal, privită ca ştiinţă ori ca disciplină de studiu, are menirea de a facilita înţelegerea incriminărilor şi a modului în care diferite fapte penale pot fi încadrate în tiparele fixate de legiuitor. Este o operaţie de transpunere în formule, adică în articole de lege, a unor fapte de viaţă, considerate intolerabile pentru derularea normală a relaţiilor sociale. Pentru cei care stăpânesc litera şi spiritul Codului, orice formulă are o traducere clară în fapte penale concrete şi orice faptă penală concretă poate fi transpusă într-o formulă. Operaţia pare simplă, dar nu este, deoarece faptele de viaţă, faptele penale în acest caz sunt, de regulă, de o mare complexitate şi cu greu se lasă încadrate în tipare.

Cuvintele autorului despre lucrare

Aspiraţia spre exactitatea formulei matematice, în permanentă confruntare cu incertitudinea dată de complexitatea oricărei fapte penale, reprezintă, deopotrivă, dificultatea şi atractivitatea acestei discipline juridice, pe care o numim Drept penal – partea specială. Prezenta lucrare, structurată în două părţi, analizează primele două titluri din partea specială a Codului penal: Infracţiuni contra persoanei şi Infracţiuni contra patrimoniului.
Ca o replică în oglindă la ediţia precedentă, noua lucrare analizează dispoziţiile noului Cod, făcând trimitere la vechea reglementare. Au fost preluate elementele de continuitate, atât cele de ordin teoretic, explicativ, cât şi cele de ordin aplicativ, jurisprudenţial. Au fost explicate modificările apărute în cazul unor infracţiuni, au fost analizate dispoziţiile „importate” din alte titluri ale vechii reglementări sau din legile speciale şi, fireşte, au fost creionate elementele de analiză, cu privire la noile incriminări.

Despre Ediţia 3

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare.

Recomandare

Pentru mai multe detalii, vă recomandăm de același autor şi Drept penal. Partea speciala II, ediția 2

Din cuprins

 • Infracţiuni contra vieţii
 • Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
 • Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
 • Agresiuni asupra fătului
 • Infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie
 • Infracţiuni contra libertăţii persoanei
 • Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
 • Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
 • Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
 • Furtul
 • Tâlhăria şi pirateria
 • Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
 • Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
 • Distrugerea şi tulburarea de posesie
 • Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave

Puncte forte

 • jurisprudenţă bogată
 • tratarea tematică a materiei, urmărind structura Codului penal
 • tratarea infracţiunilor conform schemei clasice de analiză
 • analiza unor probleme de drept controversate
 • indicarea practicii judiciare relevante

Despre autor

Valerian CIOCLEI este profesor universitar, la disciplinele Criminologie şi Drept penal – partea specială, la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; membru al Senatului Universităţii din Bucureşti; avocat (din 1993); membru în Consiliul ştiinţific al INPPA (din 2012); membru al Comisiei de redactare a Noului Cod penal; profesor invitat la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne şi la Universitatea Rennes 1.

Preț: 96,90 RON

Preț special: 82,37 RON


Curierul fiscal nr. 10/2018

Numărul 10 din 2018 prezintă aspecte practice din domeniul fiscalității în privința unor situații care încă necesită lămuriri în materie, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Vă invităm să citiți un rezumat al conținutului revistei.

 • Infocurier

- Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 28 septembrie 2018 - 31 octombrie 2018.
- Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna noiembrie 2018.

 • Impozite directe

Horaţiu Sasu (consultant fiscal) îşi propune să analizeze într-un tot unitar problematica acordării dividendelor, mai ales că, începând cu iulie 2018, antreprenorii au şi opţiunea de a primi dividende trimestriale.

 • Procedură fiscală

Vlad Tănase (Tax Senior Consultant al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax) abordează problematica analizei de risc şi riscului fiscal, care prezintă grade de transparenţă diferite în funcţie de aria de administrare fiscală în care sunt prevăzute.

 • Ghid fiscal

Delia Cataramă (Conf. univ. dr., ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe, Tax Partner la ViboalFindEx) analizează situaţia în care vom achiziţiona o maşină total electrică, ce elemente ar trebui să conţină foaia de parcurs şi cum se poate deconta energia electrică pentru încărcare auto şi dacă putem accepta la decontare şi facturi de energie electrică cu consum atât pentru încărcare auto, cât şi consum de energie pentru iluminat, chiar aferente unei locuinţe a unei persoane fi zice etc.
De asemenea, analizează cazul unei societăţi din România care a efectuat un import în condiţie DDP de la o societate din Elveția. Societatea din Elveţia însă nu a declarat importul, iar declaraţia vamală de import s-a făcut pe numele companiei din România din perspectiva dreptului de deducere a TVA.

 • Jurisprudență fiscală, culeasă de doamna judecător Claudia Vişoiu (judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie)
 • Jurisprudență CJUE
 • Index alfabetic și legislativ

Preț: 34,90 RON

Preț special: 29,67 RON