Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii de control din domeniul asigurarilor sociale de sanatate si metodologia de stabilire si recuperare a sumelor incasate necuvenit din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru servicii medicale.

Organizarea comisiilor pentru aprobarea pachetelor de servicii in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Regulamentul stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite in baza prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014—2015.

A fost aprobat Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Serviciile medicale, medicamentele cu si fara contributie personala si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate judetene.

A fost aprobat Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Serviciile medicale, medicamentele cu si fara contributie personala si unele materiale sanitare in tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda in baza contractelor incheiate intre furnizori si casele de asigurari de sanatate judetene.

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Tipurile de control care fac obiectul prezentelor norme metodologice sunt cele de la nivelul structurilor de control teritoriale si controlul operativ dispus de presedintele-director general al casei de asigurari de sanatate.

Decizie de impunere privind plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Formularul se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014.

Decizie de impunere privind plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Formularul se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014.

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Normele metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii de control din domeniul asigurarilor sociale de sanatate si metodologia de stabilire si recuperare a sumelor incasate necuvenit din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate de catre furnizorii de servicii medicale.

Guvernul a stabilit numarul maxim de posturi din sistemul de asigurari sociale de sanatate

Numarul maxim de posturi din sistemul de asigurari sociale de sanatate este de 3.281, dintre care 291 posturi pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.