Codul muncii a fost republicat

In Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011 a fost republicata Legea nr. 53/2003 – Codul muncii in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Principalele modificari aduse de Lege Codului Muncii sunt urmatoarele:

Stabilirea criteriilor de evaluare: Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

Modificarea unuia dintre elementele contractului: Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca prevazute la art. 17 alin. (2) impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Solicitarea de informatii de la fostul angajator: Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

Perioada de proba: S-au extins perioadele de proba. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior primele sase luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu angajatorul elibereaza obligatoriu adeverinta care este vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul. Modalitatea de efectuare a stagiului se va reglementa prin lege speciala.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Delegarea: Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Suspendarea de drept a contractului individual de munca: Noua modificare a introdus o noua cauza de suspendare. Contractul se suspenda de drept de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.

Reducerea temporara a activitatii: In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Incetarea de drept a contractului individual de munca: Au fost modificate / reformulate dispozitiile legale in materie referitoare la 3 (trei) cazuri de incetare de drept a contractului individual de munca.

Concedieri colective: A fost modificata dispozitia legala cu privire la restrictionarea angajatorului de a efectua noi angajari pe o perioada de 9 luni de la data concedierilor colective. Astfel, in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin procedura concedierii colective are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.

Termenul de preaviz in cazul demisiei: Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Contractul individual de munca pe durata determinata: Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81 si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau lucrari.

Munca prin agent de munca temporara: Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

Durata maxima a timpului de lucru: Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

Munca suplimentara: Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

Sporul la munca de noapte: Prin modificarea introdusa de Lege, se mareste sporul pentru munca de noapte de la 15% la 25% daca timpul astfel lucrat reprezinta 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Regulamentul Intern: Suplimentar fata de vechile dispozitii, Regulamentul Intern trebuie sa cuprinda si criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Sanctiunea disciplinara: Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizia angajatorului emisa in forma scrisa.

Inasprirea sanctiunilor: Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei, care in mod repetat stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

Instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:

a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv din fonduri UE, pentru o perioada de pana la cinci ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv a fondurilor UE, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;

d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-au comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

Contractele colective de munca: Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a Legii si pana la 31.12.2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31.12.2011. Contractele colective de munca in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

Sursa: MAZARS 

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. Noul Cod al muncii intra in vigoare pe 1 mai 2011
 2. Codul Muncii a fost adoptat
 3. Guvernul a fost obligat sa modifice din nou legislatia muncii

Codul muncii a fost republicat

In Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011 a fost republicata Legea nr. 53/2003 – Codul muncii in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, dandu-se textelor o noua numerotare.

RIL promovat. Aplicabilitatea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. d) C.muncii in cazul concedierilor din motive care nu tin de persoana salariatului

Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a promovat in data de 28 aprilie 2011 un recurs in interesul legii in materie civila cu privire la aplicabilitatea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. d) C.muncii in cazul concedierilor din motive care nu tin de persoana salariatului, in temeiul dispozitiilor art. 65 C.muncii.

Alte informaţii relevante:

 1. Investitorii straini sunt interesati de subiectul concedierilor colective din Romania
 2. RIL promovat. Incompatibilitatea judecatorului care a judecat recursul impotriva dispunerii sau prelungirii arestarii preventive
 3. Ion Ariton, noul ministru al Economiei, scos de sub urmarire in cazul Petrom

Modificarea si completarea O.U.G. nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale

In M. Of. nr. 263 din 14 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

Din cuprins:

Tinand seama de necesitatea continuarii procesului de restructurare si reorganizare, in conformitate cu strategiile in domeniu, de necesitatea respectarii reglementarilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizarii obiectivelor de restructurare si reorganizare a unor societati nationale, companii nationale sau societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care impun luarea unor masuri imediate de redresare economico-financiara care sa conduca la eliminarea pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitatii acestora, se impune luarea unor masuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare si reorganizare, pentru protectia sociala a persoanelor concediate,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

“d) venit lunar de completare.”

2. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 8^1

(1) Venitul lunar de completare prevazut la art. 7 lit. d) se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acorda lunar, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca de pana la 15 ani;

b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 si 25 de ani;

c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.

(3) Dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica.”

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Venitul lunar de completare prevazut la alin. (1) se modifica odata cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificarii indicatorului social de referinta prin hotarare a Guvernului.”

4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

(1) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 7 lit. d) inceteaza la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, la serviciile de consiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care persoanele sunt inregistrate sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si la data depistarii faptului ca presteaza activitati lucrative fara forme legale.

(2) Se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) refuzul motivat de:

a) primirea unui salariu egal sau mai mic decat venitul lunar de completare;

b) neparticiparea la programe de reconversie profesionala furnizate gratuit de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sub forma de servicii de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare, in situatia in care persoanele nu participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Nu se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, justificata in baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala si prezentat de persoanele in cauza, in termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.”

ART. II

In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, referirile la art. 8 alin. (1) – (3) si la art. 7 lit. c) se fac la art. 8^1 alin. (1) – (3) si, respectiv, la art. 7 lit. d).

Articole din aceeasi categorie:

 1. Masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
 2. Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
 3. Modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001

Investitorii straini sunt interesati de subiectul concedierilor colective din Romania

Printre subiectele de HR care ii preocupa pe oamenii de afaceri straini interesati de Europa Centrala si de Est se regasesc aspecte precum problema concedierilor colective si reglementarile nationale privind transferul intreprinderii, ceea ce demonstreaza o preocupare pentru restructurari sau potentiale achizitii.

Alte informaţii relevante:

 1. Modificari privind protectia sociala dupa concedierile colective – OUG 116/2006

Investitorii straini sunt interesati de subiectul concedierilor colective din Romania

Printre subiectele de HR care ii preocupa pe oamenii de afaceri straini interesati de Europa Centrala si de Est se regasesc aspecte precum problema concedierilor colective si reglementarile nationale privind transferul intreprinderii, ceea ce demonstreaza o preocupare pentru restructurari sau potentiale achizitii.

Aceasta este concluzia cursului de legislatie a muncii in Europa Centrala si de Est organizat de Eversheds LLP la Londra in perioada 29-30 martie 2011 si la care a participat – pentru sectiunea de drept romanesc – Cristina Popescu, avocat in cadrul casei de avocatura Lina & Guia.

“Printre aspectele cele mai interesante pentru delegati s-au regasit, in ceea ce priveste Romania, modificarile recente ale Codului Muncii si in special reglementarile noi privind flexibilizarea contractelor pe perioada determinata prin introducerea unor noi situatii permise pentru utilizarea acestor tipuri de contracte, precum si prin majorarea termenului limita pentru care aceste contracte se pot incheia; majorarea perioadelor de preaviz la demisie si a perioadei de proba; influenta crescanda a Regulamentului Intern si posibilitatea angajatorilor de a seta obiective de performanta si de a urmari realizarea acestora prin evaluarea periodica a angajatilor”, a declarat Cristina Popescu.

De asemenea, fata de preocuparile evidentiate in cadrul cursului de anului trecut (in cadrul caruia avocatii Lina & Guia au fost de asemenea prezenti ca speakeri), anul acesta delegatii au ridicat problema concedierilor colective si a reglementarilor nationale privind transferul intreprinderii (implementarea Directivei TUPE – Directiva 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitari sau parti de intreprinderi sau unitati – in Romania), ceea ce demonstreaza o anumita preocupare a delegatilor pentru restructurari sau potentiale achizitii, respectiv vanzari de active/parti ale intreprinderilor, toate acestea in contextul nevoii de reasezare si regandire a mecanismelor economice in care angajatorii functioneaza, si de adaptare la cerintele mereu schimbatoare ale pietei. S-a remarcat, totodata, o preocupare activa din partea delegatilor in ceea ce priveste puterile si prerogativele “partenerului social”, existand multe intrebari cu privire la rolul si influenta sindicatelor, a reprezentantilor salariatilor precum si incidenta comitetului european de intreprindere in Romania.

Printre cursanti s-au numarat delegati (la nivel de General Counsel sau HR Manager) de la firme precum Procter & Gamble, Cargill, Marriott Hotels International sau Premier Farnell Plc.

Prezentarile au vizat o gama variata de tipuri de probleme legate de legislatia muncii, de la recrutare pana la incetarea relatiei de munca si trecand prin problematica taxelor si a contributiilor sociale, administrarea abaterilor disciplinare si a absentelor nemotivate, tipologia contractelor de munca  sau drepturile si obligatiile partilor in contractul de munca.

Printre clientii Lina & Guia pe aria de dreptul muncii se numara GlaxoSmithKline, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA, InterMarche Group (care opereaza lantul de magazine Interex) sau companii din grupul Tyco.

Sursa

Nu exista articole pe aceeasi tema.

Investitorii straini sunt interesati de subiectul concedierilor colective din Romania

Printre subiectele de HR care ii preocupa pe oamenii de afaceri straini interesati de Europa Centrala si de Est se regasesc aspecte precum problema concedierilor colective si reglementarile nationale privind transferul intreprinderii, ceea ce demonstreaza o preocupare pentru restructurari sau potentiale achizitii.

Investitorii straini sunt interesati de subiectul concedierilor colective din Romania

Printre subiectele de HR care ii preocupa pe oamenii de afaceri straini interesati de Europa Centrala si de Est se regasesc aspecte precum problema concedierilor colective si reglementarile nationale privind transferul intreprinderii, ceea ce demonstreaza o preocupare pentru restructurari sau potentiale achizitii. Aceasta este concluzia cursului de legislatie a muncii in Europa Centrala si de Est organizat de Eversheds LLP la Londra in perioada 29-30 martie 2011 si la care a participat – pentru sectiunea de drept romanesc – Cristina Popescu, avocat in cadrul casei de avocatura Lina & Guia.

 ”Printre aspectele cele mai interesante pentru delegati s-au regasit, in ceea ce priveste Romania, modificarile recente ale Codului Muncii si in special reglementarile noi privind flexibilizarea contractelor pe perioada determinata prin introducerea unor noi situatii permise pentru utilizarea acestor tipuri de contracte, precum si prin majorarea termenului limita pentru care aceste contracte se pot incheia; majorarea perioadelor de preaviz la demisie si a perioadei de proba; influenta crescanda a Regulamentului Intern si posibilitatea angajatorilor de a seta obiective de performanta si de a urmari realizarea acestora prin evaluarea periodica a angajatilor”, a declarat Cristina Popescu.

De asemenea, fata de preocuparile evidentiate in cadrul cursului de anului trecut (in cadrul caruia avocatii Lina & Guia au fost de asemenea prezenti ca speakeri), anul acesta delegatii au ridicat problema concedierilor colective si a reglementarilor nationale privind transferul intreprinderii (implementarea Directivei TUPE – Directiva 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitari sau parti de intreprinderi sau unitati – in Romania), ceea ce demonstreaza o anumita preocupare a delegatilor pentru restructurari sau potentiale achizitii, respectiv vanzari de active/parti ale intreprinderilor, toate acestea in contextul nevoii de reasezare si regandire a mecanismelor economice in care angajatorii functioneaza, si de adaptare la cerintele mereu schimbatoare ale pietei. S-a remarcat, totodata, o preocupare activa din partea delegatilor in ceea ce priveste puterile si prerogativele “partenerului social”, existand multe intrebari cu privire la rolul si influenta sindicatelor, a reprezentantilor salariatilor precum si incidenta comitetului european de intreprindere in Romania.

Printre cursanti s-au numarat delegati (la nivel de General Counsel sau HR Manager) de la firme precum Procter & Gamble, Cargill, Marriott Hotels International sau Premier Farnell Plc.

 Prezentarile au vizat o gama variata de tipuri de probleme legate de legislatia muncii, de la recrutare pana la incetarea relatiei de munca si trecand prin problematica taxelor si a contributiilor sociale, administrarea abaterilor disciplinare si a absentelor nemotivate, tipologia contractelor de munca  sau drepturile si obligatiile partilor in contractul de munca.

Printre clientii Lina & Guia pe aria de dreptul muncii se numara GlaxoSmithKline, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA, InterMarche Group (care opereaza lantul de magazine Interex) sau companii din grupul Tyco.

 Casa de avocatura Lina & Guia a fost infiintata in 2006 si este cotata de publicatii nationale – Ziarul Financiar – si internationale – Legal500 – specializate in piata avocaturii drept una dintre societatile locale de top.

 Lina & Guia este o casa de avocatura de dimensiune medie, avand 20 de avocati, dintre care patru parteneri (Mihai Guia, Cristian Lina, Cristian Guia si Adrian Iordache). Portofoliul Lina & Guia include clienti precum Tyco Corporation, Gazprom, Merril Lynch, Royal Bank of Scotland, Smiths Group sau Baneasa Development.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Lina & Guia extinde echipa de corporate si insolventa
 2. Societatea de avocati Lina & Guia, premiata de doua ori pentru asistarea Cosmote la achizitia Zapp Romania
 3. Lina & Guia pune focus pe litigii cu o echipa de top

Modificari privind protectia sociala dupa concedierile colective – OUG 116/2006

Publicata M. Of. 263/2011, OUG 36/2011 modifica la Art 7, Art 81, Art 10, Art 16 OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizării unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor.

Alte informaţii relevante:

 1. Firmele participante la licitaţii obligate să deţină certificate de responsabilitate socială
 2. Modificări şi completări privind Codul fiscal (MO 201/2010)
 3. Legea privind profesia de avocat prevede modificari neconstitutionale

Noul Cod al muncii intra in vigoare pe 1 mai 2011

Principalele modificari aduse Codului Muncii vizeaza in mod special dispozitiile privitoare la perioada de proba, contractele pe perioada determinata, munca prin agent de munca temporar, sporul pentru munca de noapte, Regulamentul Intern, sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii prevederilor legale.

In Monitorul Oficial nr. 225  din  31 martie 2011 a fost publicata Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii.

Principalele modificari aduse de Lege Codului Muncii sunt urmatoarele:

• Stabilirea criteriilor de evaluare: Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

• Modificarea unuia dintre elementele contractului: Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca prevazute la art. 17 alin. (2) impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

• Solicitarea de informatii de la fostul angajator: Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

• Perioada de proba: S-au extins perioadele de proba. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior primele sase luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu angajatorul elibereaza obligatoriu adeverinta care este vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul. Modalitatea de efectuare a stagiului se va reglementa prin lege speciala.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

• Delegarea: Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

• Suspendarea de drept a contractului individual de munca: Noua modificare a introdus o noua cauza de suspendare. Contractul se suspenda de drept de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.

• Reducerea temporara a activitatii: In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

• Incetarea de drept a contractului individual de munca: Au fost modificate / reformulate dispozitiile legale in materie referitoare la 3 (trei) cazuri de incetare de drept a contractului individual de munca.

• Concedieri colective: A fost modificata dispozitia legala cu privire la restrictionarea angajatorului de a efectua noi angajari pe o perioada de 9 luni de la data concedierilor colective. Astfel, in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin procedura concedierii colective are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.

• Termenul de preaviz in cazul demisiei: Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

• Contractul individual de munca pe durata determinata: Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81 si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau lucrari.

• Munca prin agent de munca temporara: Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

• Durata maxima a timpului de lucru: Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

• Munca suplimentara: Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

• Sporul la munca de noapte: Prin modificarea introdusa de Lege, se mareste sporul pentru munca de noapte de la 15% la 25% daca timpul astfel lucrat reprezinta 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

• Regulamentul Intern: Suplimentar fata de vechile dispozitii, Regulamentul Intern trebuie sa cuprinda si criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

• Sanctiunea disciplinara: Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizia angajatorului emisa in forma scrisa.

• Inasprirea sanctiunilor: Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei, care in mod repetat stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

Instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:

a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv din fonduri UE, pentru o perioada de pana la cinci ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv a fondurilor UE, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;

d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-au comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

• Contractele colective de munca: Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a Legii si pana la 31.12.2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31.12.2011. Contractele colective de munca in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

Noul Cod al Muncii intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv la data de 1 mai 2011.

Sursa:

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. Codul Muncii a fost adoptat
 2. Guvernul si-a angajat raspunderea pe Codul Muncii
 3. Principalele modificari propuse prin Proiectul noului Cod al Muncii