Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal 2014: Afla ce conditii trebuie sa indeplinesti

In M.Of. nr. 628 din 27 august 2014 a fost publicata Hotararea nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

UNBR a stabilit data examenului pentru avocatii straini

Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a stabilit prin Decizia nr. 119/2014 ca examenul de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana pentru avocatii straini care doresc sa acorde consultanta juridica in dreptul romanesc va avea loc in zilele de 9 si 10 octombrie 2014.

Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat

U.N.B.R. a publicat pe site-ul propriu Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.

DECIZIA NR. 128
08 iulie 2014

În conformitate cu Hotărârea nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014, prin care se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să adapteze corespunzător Regulamentul de examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.,
Comisia Permanentă a U.N.B.R., consultată electronic, în perioada 02 – 08 iulie 2014,
cu majoritate de voturi,

DECIDE:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R., în forma anexată prezentei Decizii.
Art.2. – Prezenta Decizie se publică pe pagina de internet a U.N.B.R. (www.unbr.ro), se comunică membrilor Consiliului U.N.B.R., tuturor barourilor, precum şi I.N.P.P.A. Central Bucureşti, care va asigura transmiterea acesteia către Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A..

COMISIA PERMANENTĂ

ANEXA

REGULAMENT – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice ).
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Dreptul de a fi primit în profesia de avocat se obţine pe baza unui examen naţional şi unitar.
(2) De la data înscrierii în barou ca avocat stagiar în urma promovării examenului, acesta este obligat, fără alte formalităţi, să frecventeze formele de pregătire profesională iniţială organizate în cadrul Institutului Naţio¬¬nal pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (denumit în con¬tinuare ,,I.N.P.P.A.” ), în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
(3) Examenul naţional pentru primirea în profesia de avocat (în con
tinuare „examenul”) este organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare „U.N.B.R.”) în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în con¬tinuare „Lege”), pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R. adoptată conform art. 66 lit. h) din Lege.
(4) Examenul are caracter unitar, este organizat şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii: caracterul echitabil şi nediscriminator; carac¬terul transparent; caracterul obiectiv al modalităţii de corectare.
(5) Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic – aplicativ, distinct, în funcţie de vocaţia candidaţilor de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv, prin înscrierea în barou ca urmare a promovării examenului.
(6) Metodologia, tematica de examen, materiile de examen şi conţi¬nutul subiectelor de examen asigură respectarea caracterului preponderent teoretic sau preponderent practic-aplicativ al examenului.
Art. 2. (1) La examenul prevăzut la art.1 se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege.
(2) La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 şi 20 alin. (5) şi (6) din Lege.
(3) În sensul prezentului Regulament, sunt persoane care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, juriştii care au dobândit definitivarea în funcţia juridică exercitată anterior, dacă:
a. examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise;
b. examenul de definitivare în altă profesie juridică s-a desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat; în sensul prezentului Regulament, este compatibilă cu programa de examen pentru admiterea în profesia de avocat o programă de examen ce cuprinde cel puţin 3 materii din materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);
c. un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare, atestă înde-plinirea condiţiilor prevăzute mai sus.
(4) Îndeplinirea condiţiei privind definitivarea în funcţia juridică exer¬citată anterior se verifică de Comisia de examen.
Art. 3. I.N.P.P.A. poate organiza cursuri pregătitoare pentru susţinerea exa¬me¬nului, pe baza hotărârii Consiliului U.N.B.R.
Art. 4. (1) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale aces¬tuia, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R.
(2) Consiliul U.N.B.R. poate stabili, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.P.P.A., desfăşurarea examenului în anumite centre terito¬riale sau în localitatea sediului central al I.N.P.P.A., precum şi arondarea teri¬torială a candidaţilor la susţinerea examenului în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen.
(3) Consiliul U.N.B.R. stabileşte, la propunerea Consiliului de con¬ducere al I.N.P.P.A., tematica, bibliografia de examen, metodologia de exa¬minare şi data la care se susţin probele de examen.
Capitolul II. Examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar)
Secţiunea 1. Modalitatea de examinare
Art. 5. (1) Examenul se organizează anual. Consiliul U.N.B.R. poate decide organizarea mai multor examene într-un an, din raţiuni legate de politica profesională privind selecţia la primirea în profesia de avocat.
(2) Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţi¬nerea unei probe tip grilă, la următoarele discipline:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
Art. 6. (1) Testul grilă cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba; acesta nu poate depăşi 4 ore de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.
(2) La testul grilă, fiecare răspuns corect se evaluează cu un punct.
(3) Evaluarea lucrărilor la testul grilă se realizează prin procesare (scanare) electronica.
(4) Subiectele pot avea și caracter aplicativ, constând în rezolvarea unor cazuri practice pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.

Secţiunea 2. Înscrierea la examen
Art. 7. (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de desf㬺urare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
(2) Data, centrul/centrele de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la acesta.
(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 1.
(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi, la cerere, contra cost, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3).
(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, cu cel puţin 25 de zile înainte de data exa¬menului, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.
(6) Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A., potrivit menţiunilor din Anexa 1. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A.
(7) Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate şi se înaintează la centrul de examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la care s-a depus cererea.
(8) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
– certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
– actul de identitate, în copie;
– diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
– certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;
– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
(9) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie.
(10) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului.
(11) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor.
(12) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen.
(13) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen cel mai târziu în 48 de ore de la primirea con¬testaţiilor.
(14) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comu¬nică barourilor, care vor proceda la afişarea acestora.
(15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotă¬rârea Consiliului U.N.B.R., în funcţie de cheltuielile necesare pentru organi¬zarea examenului. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat – ………. anul ……, luna ………” în contul bancar al I.N.P.P.A., men¬ţio¬nat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea examenului de primire în profesie.
(16) I.N.P.P.A. va repartiza sumele încasate, conform hotărârii Consi¬liului U.N.B.R.
(17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele veri¬ficării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.
(18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a făcut înscrierea, care o va înainta de îndată I.N.P.P.A.
(19) Cererea se soluţionează de I.N.P.P.A. în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A.
(20) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, con¬siliile barourilor vor preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclu¬siv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la exa¬men, conform competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.
(21) În situaţii deosebite, temeinic justificate, la sesizarea centrului de examen, Comisia Permanentă a U.N.B.R. poate admite depunerea dovezii privind promovarea examenului de licenţă sub forma unei adeverinţe provizorii emise de unitatea de învăţământ superior, chiar după expirarea termenului prevăzut la alin. (5).
Secţiunea 3. Comisiile de examen
Art. 8. Comisia de examen este desemnata de Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea examenului.
Art. 9. (1) Comisia de examen este compusă din: Comisia de organizare a examenului, Comisia de elaborare a subiectelor, Comi¬sia de soluţionare a contestaţiilor la barem şi Comi¬sia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj. Fiecare comisie este compusă din subcomisii potrivit dis¬ciplinelor de examen.
(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acest sens declaraţii pe propria răs¬pundere.
(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desem¬nării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.
(4) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2).
(5) Membrii comisiei de organizare a examenului nu pot face parte din celelalte comisii.
(6) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem.
(7) Cazurile de incompatibilitate prevăzute anterior sunt de strictă interpretare.
Art. 10. (1) Preşedintele Comisiei de examen este desemnat de Comisia Permanentă a U.N.B.R.
(2) Vicepreşedinţii Comisiei de examen sunt directorul executiv al I.N.P.P.A. şi directorii centrelor teritoriale I.N.P.P.A. unde se desfăşoară exa¬menul.
(3) Comisia de examen se compune din avocaţi definitivi, cu reputaţie neştirbită, care au deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen, inclusiv lectori ai I.N.P.P.A., în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Supravegherea pe parcursul desfăşurării examenului este asigurată, de regulă, de personal cu activitate didactică, cu aptitudini în coordonarea activităţilor de examen, angajat pe baza de convenţie înche¬iată cu centre universitare de profil juridic din cadrul Facultăţilor de Drept agrementate de U.N.B.R., potrivit hotărârilor adoptate de organele profe¬siei în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a U.N.B.R. şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului U.N.B.R.
(5) Pentru tehnoredactarea grilelor şi corectarea prin procesare electronică a acestora se încheie convenţii cu societăţi/persoane specializate în activitatea res¬pec¬tivă, cu respectarea confidenţialităţii datelor primite în cursul exame¬nului.
Art. 11. (1) Comisia de organizare a examenului este desemnată distinct de Comi¬sia Permanentă a U.N.B.R. dintre avocaţii propuşi de barouri – lec¬tori ai I.N.P.P.A., îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea vicepre¬şe¬dinţilor Comisiei de examen şi are, în principal, următoarele atribuţii:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art. 2;
b) centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;
c) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identifică şi, după caz, pregăteşte spaţiile adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite, serviciile de asistenţă medicală pe parcursul desfăşurării examenului şi de pază necesare pentru păstrarea ordinii publice la locurile de examinare şi de evaluare a candidaţilor, asigură formalităţile necesare acoperirii chel¬tuie¬lilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;
d) asigură paza grilelor, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;
e) asigură confecţionarea ştampilelor-tip, numerotate, pentru examen;
f) instruieşte cu 24 – 48 de ore înaintea datei examenului persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen, responsabili de sală şi supraveghetori, numiţi prin hotărâre a preşedintelui comisiei de examen;
g) preia de la preşedintele Comisiei de examen grilele şi baremul de evaluare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;
h) păstrează în condiţii de deplină siguranţă grilele şi baremul de evaluare;
i) coordonează multiplicarea grilelor, în func¬ţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de grile pentru fiecare sală;
j) repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore îna¬inte de fiecare probă, pe pagina de web a I.N.P.P.A., la centrele de examen, precum şi pe uşile sălilor de examen;
k) distribuie candidaţilor grilele;
l) afişează baremul de evaluare la localurile de examen după încheierea examenului şi asigură publicarea acestuia pe pagina de web a I.N.P.P.A.;
m) organizează transportul lucrărilor de la sălile de desfăşu¬rare a examenului la centrele de examen şi răspunde de securitatea aces¬tora;
n) ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară examenul să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau nepre-văzute de prezentul regulament;
o) întocmeşte listele finale;
p) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă conclu¬ziile Consiliului U.N.B.R.;
q) informează de îndată Preşedintele comisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte;
r) asigură afişarea şi publicarea simultană pe pagina web a I.N.P.P.A.;
s) propune Consiliului U.N.B.R. eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului;
t) exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.
(2) Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a coordonatelor metodologice principale prevăzute la Anexa nr. 4.
Art. 12. (1) Vicepreşedinţii Comisiei de examen repartizează sarcinile ce revin membrilor Comisiei de organizare a examenului, în vederea bunei desfăşurări a examenului, cu respectarea prevederilor art.13 din prezentul Regulament.
(2) Fiecare membru al Comisiei de examen poartă întreaga răs¬pun¬dere pentru realizarea atribuţiilor ce i-au fost repartizate, fără a avea dreptul de a exercita alte atribuţii decât cele specifice comisiei din care face parte, ori cele care i-au fost repartizate.
(3) Preşedintele Comisiei de examen coordonează şi controlează adu¬cerea la îndeplinire a acestor sarcini.
Art. 13. (1) Membrii celorlalte comisii de examen vor fi numiţi, la pro¬punerea barourilor, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a U.N.B.R. ca având experienţă în elaborarea subiectelor şi veri¬¬ficarea cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor.
(2) Desemnarea membrilor comisiilor de examen se face pe baza consimţământului scris exprimat anterior.
(3) Membrii Comisiei de examen vor încheia contracte prin care se vor prevedea modalităţile de plată precum şi atribuţiile şi obligaţiile ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament.
(4) Contractele de participare la comisii se semnează de către Preşe¬dintele Comisiei de organizare a examenului sau de către un alt membru al acestei comisii, desemnat de către preşedinte.
(5) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de Comisia de organizare a examenului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.
Art. 14. (1) Comisia de elaborare a subiectelor sunt compuse numai din membri desemnaţi, ca atare, pentru fiecare dis¬ciplină de examen în parte (subcomisii de examen), de către Preşe¬dintele Comisiei de examen, pe baza propunerilor făcute de barouri şi apro¬bate de Comisia Permanentă a U.N.B.R.
(2) O persoană nu poate elabora subiecte decât la o singură materie de examen..
(3) Comisiile de elaborare a subiectelor au în principal următoarele atribuţii:
a. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
– subiectele să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul U.N.B.R.;
– subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate şi să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi biblio¬¬grafiei;
– timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de examen;
– să se asigure unitatea de evaluare la nivelul întregului examen;
– sa nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;
– subiectele să urmărească şi verificarea capacitaţii candidaţilor de a utiliza cunoştinţele teoretice în cadrul unui caz practic.
b. predarea către Preşedintele comisiei de examen, a subiectelor, în plicuri sigilate, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise;
c. elaborarea baremului de evaluare.
Art. 15. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor la barem soluţionează, sub coordonarea preşedintelui comisiei de examen şi cu con¬sultarea membrilor Comisiei de elaborare a subiectelor, contestaţiile la barem şi adoptă baremul definitiv, care se publică pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune reverificarea lucrărilor a căror punctare iniţială a fost contestată şi acordă punctajul conform baremului de evaluare definitiv.
Secţiunea 4. Desfăşurarea examenului
Art. 16. Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi aptitudinilor de a aplica aceste cunoştinţe în cazuri practice.
Art. 17. (1) Testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 100 de întrebări la materiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a).
(2) Grilele de examen cuprind aceleaşi întrebări, care vor fi amplasate într-o ordine diferită, astfel încât să se evite distribuirea grilelor cu cuprins identic candidaţilor alăturaţi.
(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.
(4) Fiecare răspuns corect primeşte un punct.
(5) La subiectele la care candidatul nu cunoaște răspunsul, acesta va marca varianta „Nu cunosc”. Lucrările care cuprind subiecte la care nu este marcată nicio variantă se anulează.
(6) Evaluarea lucrărilor se realizează prin procesare (sca¬nare) electronică.
(7) Evaluarea lucrărilor se poate efectua într-un singur centru de examen, conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Art. 18. Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării examenului, să comunice între ei sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, cu excepţia celor spe¬cific autorizate de comisia de examen, sub sancţiunea eliminării din exa-men pentru fraudă.
Art. 19. (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probei este permis numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai târziu până la momentul des¬chi¬derii plicului în care se află grilele de examen.
(2) Întrucât evaluarea lucrărilor se face electronic, în vederea rezolvării grilelor candidaţii folosesc numai pix cu pastă de culoare neagră, distribuit la intrarea în sala de examen.
(3) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o grilă, cu ştampila comisiei de examen, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul lucrării de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării acesteia, numai după ce persoanele care supraveghează sala de examinare au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Grilele vor fi redactate şi distribuite astfel încât în raport de aşezarea în sală a can¬didaţilor să se excludă posibilitatea ca grilele candidaţilor alăturaţi să fie identice.
(4) Din momentul deschiderii plicului în care se află grilele niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii pli¬cului pierd dreptul de a mai susţine examenul.
(5) Pe toată durata desfăşurării examenului este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporar sala, el trebuie să fie însoţit de un supra¬veghetor până la înapoierea în sala de examen; comisia de examen poate stabili reguli speciale în acest sens.
(6) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat examenului.
Art. 20. (1) Pe parcursul desfăşurării examenului membrii comi¬siei de examen şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indi¬caţii sau informaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări acestora şi baremului de evaluare. Orice nelămurire legată de subiecte se soluţionează numai de Comisia de elaborare a subiectelor.
(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc altă grilă, care va avea același număr cu cea primită inițial de candidat. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor. Grilele folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite de comisia de examen.
(3) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub sem¬nătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(4) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în pro¬cesele-verbale de predare-primire a acestora.
(5) Vicepreşedintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările sub sem¬nătură de la supraveghetori, după care le predă pe bază de proces-verbal persoanei desemnate să realizeze procesarea eletronică a acestora.
(6) Frauda atrage eliminarea imediată din examen. Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:
– înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identifi¬carea lucrării;
– copierea de la alţi candidaţi;
– comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare;
– deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de infor¬mare privind materiile de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– substituirea de persoană.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (6) de mai sus, frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală iar lucrarea se va anula cu men¬ţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de organi¬zare a examenului, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia.
(8) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, sem¬nat de responsabilul de sală şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi prezenţi precum şi numele responsabilului de sală şi al supraveghetorilor.
Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale
Art. 21. (1) Baremul de evaluare stabilit de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor desemnaţi pentru fiecare materie de examen, se afişează la localul de examen şi se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A., după încheierea probei.
(2) În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la sediul I.N.P.P.A. sau, după caz, la centrul unde se desfăşoară examenul.
(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul definitiv stabilite în urma solu-ţionării contestaţiilor se publică de îndată pe pagina web a I.N.P.P.A. şi la sediul acesteia, precum şi la localurile unde se desfăşoară examenul. Solu¬ţiile se motivează în termen de 3 zile, calculate începând de la termenul prevăzut pentru finalizarea soluţionării contestaţiilor.
(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării se acordă numai can¬didaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anu¬lează una sau mai multe întrebări, punctajul cores¬punzător întrebării/întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.
Art. 22. (1) Pe timpul corectării prin procesare eletronică, colţul lucrării nu se desigilează.
(2) După ce toate lucrările au fost procesate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează imediat în documentele de examen.
Art. 23. Rezultatele se publică simultan pe paginile de web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se transmit în vederea afişării la cen¬trul/centrele de desfăşurare a examenului.
Art. 24. (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut.
(2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor la centrul unde se desfăşoară examenul.
(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se renumerotează şi se resigilează.
(4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor la punctaj, însoţite de un borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.
(5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la punctaj este definitiv.
(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a con¬testaţiilor la punctaj, comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu punctajul obţinut de candidaţi, care se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. şi se afişează la centrul/centrele de examen.

Art. 25. (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică simultan la centrul/centrele de desfăşurare a examenului şi paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.
(2) Pentru primirea în profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin 70 (şaptezeci) de puncte, cu condiţia ca la fiecare disciplină să fi obținut cel puţin 10 (zece) puncte.
Capitolul III. Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în vederea dobândirii titlului profesional
de avocat definitiv
Secţiunea 1. Modalitatea de examinare
Art. 26. (1) Examenul se organizează anual.
(2) Examenul constă în susţinerea unei probe tip grilă la următoarele materii:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
(3) Subiectele vor urmări verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale candidaţilor privind organizarea, exercitarea şi deontologia profesiei de avocat precum şi deprinderile şi aptitudinile acestora privind aplicarea în practică, în forme şi modalităţi specifice exercitării profesiei de avocat, a cunoştinţelor teoretice, a doctrinei şi a jurisprudenţei din materiile de examen.
(4) Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.
Secţiunea 2. Înscrierea la examen
Art. 27. (1) Data, centrul de evaluare, metodologia, calendarul de des¬făşurare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de exa¬men se stabilesc prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
(2) Data, centrul de evaluare, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe pagina web a U.N.B.R. şi vor fi anunţate într-un ziar de mare tiraj cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen. În termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunţa, prin publicare într-un ziar local şi pe pagina web a baroului, organizarea examenului şi informaţiile necesare înscrierii la examen.
(3) Cererile de înscriere tipizate vor fi editate de barouri, după modelul cuprins la Anexa 2.
(4) La înscrierea candidaţilor, barourile vor pune la dispoziţia acestora cererea tipizată, şi, la cerere, contra cost, tematica şi bibliografia stabilite pentru examen (Anexa nr. 3).
(5) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (7), care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de can¬didat, în două exemplare, cu cel puţin 25 de zile înainte de data exa¬menului la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.
(6) Cererea va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exem-plar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate, şi se înaintează la centrul de examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la care s-a depus cererea.
(7) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:
– certificatul de naştere, în copie legalizată;
– actul de identitate, în copie;
– diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
– dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
– certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică; certificatul se eliberează de entităţile desemnate de către consiliile barourilor şi vor fi menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou;
– dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regu¬la¬ment, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
– certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
(8) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul profesiei, cu excepţia condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie.
(9) Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afi¬şează la sediul baroului cel mai târziu cu 20 zile înainte de data exa¬menului.
(10) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei la sediile barourilor.
(11) Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen.
(12) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comi¬sia de examen cel mai târziu în 48 de ore de la primirea contes¬taţiilor.
(13) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comu¬nică barourilor, care vor proceda la afişarea acestora.
(14) Cu cel mult 10 zile înainte de data examenului, Comisia de exa¬men, prin membrii anume desemnaţi, va finaliza verificările privind înde¬plinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4). În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către candidat a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4), Comisia de examen va comunica, de îndată, rezultatul verificării candidatului aflat într-o astfel de situaţie. Contestaţia la rezultatul verifi¬cării va fi formulată în cel mult 24 de ore de la comunicare şi va fi solu¬ţionată de Preşedintele comisiei de examen în cel mult 24 de ore. Rezultatul soluţionării contestaţiei este definitiv.
(15) Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin hotă¬rârea Consiliului U.N.B.R., în funcţie de cheltuielile necesare pentru orga¬nizarea examenului. Taxa de înscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plată, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesia de avocat – ………. anul ……, luna ………” în contul bancar al I.N.P.P.A., men¬ţionat în hotărârea Consiliului U.N.B.R pentru organizarea examenului de primire în profesie.
(16) Din sumele astfel încasate, I.N.P.P.A. va repartiza prin ordin de plata sumele care vor avea destinaţia hotărâtă de Consiliul U.N.B.R.
(17) Taxa de înscriere la examen se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., pre¬cum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor cu rezultatele veri¬ficării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen pentru respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.
(18) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen se depune la baroul la care s-a făcut înscrierea, care o va înainta de îndată la I.N.P.P.A.
(19) Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de către barou la I.N.P.P.A.
(20) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, consi¬liile barourilor vor preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor, inclu¬siv rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen, con¬form competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.
Secţiunea 3. Comisiile de examen
Art. 28. Dispoziţiile art. 10-17 din Capitolul II, secţiunea 3 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.
Secţiunea 4. Desfăşurarea examenului
Art. 29. (1) Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unei probe tip grilă la următoarele discipline:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.
(2) Subiectele au un caracter teoretic şi aplicativ şi presupun tra¬tarea unui/unor subiect(e) teoretic(e) şi soluţionarea a câte unui caz practic la fiecare materie din cele prevăzute la alin. (1).
(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor; acesta nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.
(6) Dispoziţiile art. 18-20 din Capitolul II, secţiunea 4 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.
Secţiunea 5. Barem. Procesare electronică. Contestaţii. Rezultate finale
Art. 30. Dispoziţiile art. 21-25 din Capitolul II, secţiunea 5 din prezentul regulament, se aplică în mod corespunzător.
Capitolul IV. Dispoziţii comune finale
Art. 31. (1) Consiliul U.N.B.R. poate mandata Comisia Permanentă a U.N.B.R. să exercite atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament.
(2) Procedura de validare a examenului de către Consiliul U.N.B.R. va include obligatoriu analiza activităţii Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi a I.N.P.P.A. privind organizarea şi desfăşurarea examenului.
Art. 32. Neînscrierea în barou, în termen de cel mult 2 ani de la data validării rezultatelor examenului, a candidatului declarat admis atrage decăderea acestuia din dreptul de a solicita înscrierea în barou.
Art. 33. Dacă prin lege sau statutul profesiei de avocat nu se prevede altfel, termenele prevăzute de prezentul regulament se socotesc pe ore, respectiv pe zile, cu începere din momentul producerii actului sau faptului care determină curgerea lor.
Art. 34. Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile U.N.B.R. / I.N.P.P.A. / barourilor / centrul de examen a examenului, anunţul se va afişa de îndată pe panoul de afişaj sau, după caz, pe/la uşa de intrare în sediul acestora.
Art. 35. (1) Lucrările de examen ale candidaţilor, împreună cu dosarul transmis către centrele I.N.P.P.A., precum şi toate celelalte documente pri¬vind desfăşurarea examenului se arhivează şi se păstrează în arhiva I.N.P.P.A. / centrele I.N.P.P.A. pe o durată de doi ani.
(2) În aceleaşi condiţii se păstrează şi un exemplar din dosarul de exa¬men al candidaţilor admişi în profesie.
(3) Exemplarul dosarului de examen al candidaţilor admişi în profesie, aflat la barourile la care au fost depuse cererile de primire în profesie, va fi avut în vedere la soluţionarea cererilor de înscriere în barou şi se păstrează după soluţionarea acestora, distinct, o perioadă de cinci ani.
(4) Dosarele de examen ale candidaţilor respinşi / retraşi, aflate la barouri, care conţin acte originale/copii legalizate în original, se restituie la cererea acestora, în termen de maximum 5 ani de la data validării examenului, cu menţiunea preluării documentelor de către candidat.
Art. 36. (1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile privind examenul de primire în profesia de avocat cuprinse în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modi¬ficările şi completările ulterioare şi în Statutul profesiei de avocat.
(2) Orice alte dispoziţii privind examenul de primire în profesia de avo¬cat, adoptate prin hotărâri ale Consiliului U.N.B.R., contrare prezen¬tului Regulament, se abrogă.
Art. 37. „REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv” adoptat prin Decizia Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007, republicată, se abrogă.

ANEXA nr. 1 la REGULAMENTUL-CADRU

MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN

Nr. înregistrare ……….. data ……………….
Baroul …………………………………….……

CERERE
de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.
(exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar)

Sesiunea ……………….. / anul …… în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ………………..

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ………………………, fiul/fiica lui ……………….. şi al ………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ………………………………, cod numeric personal
………………. , legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de ………………….. telefon/fax: ………………………., e-mail: ……………….
solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobân¬direa titlului profesional de avocat stagiar – sesiunea …………………………….
2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ……… …… din data ……………….. eliberată de Universitatea ……………………… Facultatea …………………………..
3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate pre
văzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea pro¬fesiei de avocat/declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sanc¬ţiunea prevăzută la art. 25 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
5. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul …………………..………………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ……………………………………………………………….. ……………………………..……………………………………………………..……).
6. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.
7. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naş¬tere, în copie legalizată; d) actul de identitate, în copie; e) diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită; f) dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; g) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; h) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihi¬atrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou şi menţionată în anunţul făcut de Barou; i) certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
8. Declar că, în cazul promovării examenului, înțeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen ).
9. Doresc să fiu înscris la I.N.P.P.A.:
– structura centrală (sediul în Bucureşti);
– centrul teritorial I.N.P.P.A. ………………….. )
10. Depun prezenta cerere în două exemplare.

Data ………….. Semnătura………………..

Notă: Menţiunile de la pct. 4 şi 5 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.
Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

ANEXA nr. 2 la REGULAMENTUL-CADRU

MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN
(examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului
pro¬fesional de avocat definitiv)

Nr. înregistrare ……….. data ……………….
Baroul …………………………………….……

CERERE
de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv

Sesiunea ……………….. / anul …… în vederea înscrierii ulterioare în Baroul ………………..

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ……………………… ……………………….., fiul/fiica lui ………………… şi al ..………….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ……………..………… ………………………., cod numeric personal, legitimat prin CI/BI, …………… eliberat de ……………….. telefon/fax: ………………………., e-mail: ……………….
solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat pentru dobân¬direa titlului profesional de avocat definitiv – sesiunea …………………………
2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ……… …………… din data ………….. eliberată de Universitatea …………………… Facultatea ………………………….. (adeverinţa provizorie nr. …………….. din data ……………..…… eliberată de Universitatea …………………… Facultatea ………….…………….
3. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
4. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false, că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate pre¬văzute la art. 15 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat/declar că mă angajez să renunţ la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sanc¬ţiunea prevăzută la art. 25 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exer¬citarea profesiei de avocat.
5. Declar că am exercitat/exercit funcţia juridică de ………………………. şi am promovat examenul de definitivare în această funcţie.
6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ……………………….……………… în perioada ……………………… şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ……..………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
7. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 32 din Regulamentul de examen în sensul că în cazul promovării examenului, neurmat de înscrierea în Barou, în termen de cel mult 2 ani de la data afişării rezultatelor examenului, voi fi decăzut din dreptul de a mai solicita înscrierea în Barou.
8. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie legalizată; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificat privind starea de sănă¬tate, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou; g) dovada faptului că a promovat examenul de definitivare în funcţia juri¬dică îndeplinită anterior; h) certificat eliberat de baroul competent în care am mai fost înscris în profesie, care atestă cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (daca este cazul).
9. Depun prezenta cerere în două exemplare.
10. Declar că, în cazul promovării examenului, înțeleg că nu mă pot înscrie în alt barou decât cel la care depun prezenta cerere de înscriere la examen ).

Data ………….. Semnătura………………..

Notă: Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.
Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

ANEXA nr. 3 la REGULAMENTUL-CADRU )

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
– AVOCAŢI STAGIARI –

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

12803_6533_prd.jpg(1)1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat..
4. Asistenţa judiciară.
5. Activitatea profesională a avocatului.
6. Drepturile si îndatoririle avocaţilor în raporturile cu clienţii.
7. Raporturile dintre avocaţi.
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocaţilor.
13. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
14. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
15. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
16. Organele profesiei de avocat.

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:

1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite până la data de 01.06.2014.
II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.
2. Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice. Elemente structurale (subiecte, conţinut, obiect).
3. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimţământul şi viciile sale (eroarea, dolul, violenţa şi leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative, efectele nulităţii actelor juridice civile).
4. Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

B. PERSOANELE
1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu).
2. Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată.
2. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită).
3. Proprietatea comună. Proprietatea pe cote-părţi. Proprietatea în devălmăşie.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.
5. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
1. Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. Consecinţele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepţia de neexecutare a contractului; rezoluţiunea şi rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novaţia.
7. Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor.

E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de donaţie.
3. Contractul de locaţiune.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de întreţinere.
6. Contractul de tranzacţie.

F. SUCCESIUNI
1. Moştenirea legală.
2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive.

Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil şi legislaţiei conexe aflată în vigoare.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil.
2. Competenţa. Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa.
3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii civile.
4. Clasificarea acţiunilor civile.
5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil.
6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.
7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.
9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia).
12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.
13. Căile extraordinare de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea.
14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă.
15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa executorului judecătoresc (art. 651, art. 653 şi art. 654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.
În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

IV. DREPT PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Legea penală şi limitele ei de aplicare
1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale în spaţiu

II. Infracţiunea
1. Dispoziţii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
6. Autorul şi participanţii

III. Pedepsele
1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispoziţii generale
b) circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
d) liberarea condiţionată
IV. Măsurile de siguranţă
1. Dispoziţii generale (art. 107,108)
2. Confiscarea specială (art. 112)

V. Minoritatea

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziţii generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziţii din titlul VI)

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării

X. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii : art. 188, 189, 191, 192
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193, 194, 195, 196.
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220.
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224, 225.

II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul: art. 228 – 232.
2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.
4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
1. Infracţiuni contra autorităţii: art. 257

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infracţiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.

VI. Infracţiuni de fals
Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.

VII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Infracţiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

V. DREPT PROCESUAL PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

III. Participanţii în procesul penal (art. 29 – 96)
IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

1. Reguli generale (art. 97 – 103)
2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) – fără dispoziţiile din secţiunea privind protecţia martorilor
3. Percheziţia domiciliară (art. 157 – 164)
4. Expertiza şi constatarea (numai art. 172-1811)
5. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea (art. 192 – 195)

V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) – fără dispoziţiile art. 2521 – 2524

VI. Acte procesuale şi procedurale comune
1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)
2. Termenele (art. 268 – 271)
3. Nulităţile (art. 280 – 282)

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

III. Judecata
1. Dispoziţii generale (art. 349 – 370)
2. Judecata în primă instanţă (art. 371 – 407)
3. Apelul (art. 408 – 425)
4. Contestaţia (art. 4251)
5. Contestaţia în anulare (art. 426 – 432)
IV. Proceduri speciale
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)
2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

V. Executarea hotărârilor penale
Dispoziţii generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziţii din Titlul V).
În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
– AVOCAŢI DEFINITIVI –

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat.
4. Activitatea profesională a avocatului.
5. Asistenţa judiciară.
6. Raporturile avocaţilor cu clienţii.
7. Raporturile dintre avocaţi.
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocaţilor.
13. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
14. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
15. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
16. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
17. Organele profesiei de avocat.

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată, precum şi textele cuprinse în următoare acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite până la data de 01.06.2014.

II. DREPT CIVIL.

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
1. Aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.
2. Raportul juridic civil. Noţiune. Caractere. Structură (subiecte, conţinut, obiect).
3. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Condiţii de validitate (capacitatea de a încheia acte juridice; consimţământul; obiectul; cauza actului juridic). Forma actului juridic. Modalităţile actului juridic civil (condiţia, termenul şi sarcina). Nulitatea actului juridic civil.
4. Prescripţia extinctivă. Noţiune. Reglementare. Efectul prescripţiei extinctive. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive. Termenele legale de prescripţie. Cursul prescripţiei extinctive (începutul, suspendarea, întreruperea cursului prescripţiei şi repunerea în termenul de prescripţie).

B. PERSOANELE
1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente. Identificarea persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.
2. Persoana juridică. Noţiune. Reglementare. Elemente constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanei juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Posesia ca stare de fapt protejată juridic. Noţiune. Reglementare. Conţinut. Calităţile şi viciile posesiei. Intervertirea precarităţii în posesie. Apărarea posesiei prin acţiuni posesorii. Efectele juridice ale posesiei.
2. Dreptul de proprietate privată. Definiţie, conţinut şi caractere juridice. Regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
3. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Titulari. Caractere juridice. Obiectele dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul real de folosinţă gratuită). Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată.
5. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. Proprietatea comună (pe cote-părţi şi în devălmăşie).
6. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale. Accesiunea. Uzucapiunea. Posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.
7. Apărarea drepturilor reale principale. Acţiunea în revendicare. Acţiunea în grăniţuire. Acţiunea confesorie.
8. Publicitatea imobiliară. Cărţile funciare.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
1. Obligaţia civilă. Noţiune. Reglementare. Structură. Clasificări. Izvoarele obligaţiilor conform noului Cod civil.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Reglementare. Încheierea contractului. Negocierile precontractuale. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. (Forţa obligatorie a contractului. Relativitatea efectelor obligaţionale ale contractului. Opozabilitatea contractului faţă de terţi.) Consecinţele neexecutării contractului (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare, excepţia de neexecutare, rezoluţiunea şi rezilierea contractului, riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Funcţii. Răspunderea civilă şi răspunderea penală. Felurile răspunderii civile delictuale. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animalele ce avem sub pază şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul obligaţional delictual; principiile care guvernează repararea prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor cauzate prin ricoşeu altor persoane).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent bănesc a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Drepturile creditorului întemeiate pe gajul său general. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană. Acţiunile directe.
7. Modalităţile obligaţiilor privitoare la subiectele şi obiectul lor.
8. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Preluarea datoriei sau cesiunea de datorie. Novaţia.
9. Stingerea obligaţiilor prin compensaţie şi prin remitere de datorie.
10. Garanţiile obligaţiilor. Fideiusiunea. Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenţie.

E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare.
2. Contractul de donaţie.
3. Contractul de locaţiune.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de împrumut.
6. Contractul de asigurare.
7. Contractul de rentă viageră.
8. Contractul de întreţinere.
9. Contractul de tranzacţie.

F. SUCCESIUNI
1. Regulile generale ale moştenirii prevăzute în noul Cod civil. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii. Deschiderea moştenirii. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni. Nedemnitatea succesorală.
2. Moştenirea legală. Moştenitorii legali şi principiile devoluţiunii legale a moştenirii. Reprezentarea succesorală. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.
3. Moştenirea testamentară. Reglementare. Testamentul (noţiune, caractere, condiţii de validitate, forme, revocarea voluntară a testamentului). Legatul (clasificare, efectele legatului, ineficacitatea legatului). Dezmoştenirea. Execuţiunea testamentară. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive. Raportul donaţiilor şi plata datoriilor moştenirii.
4. Transmisiunea moştenirii. Dreptul de opţiune succesorală. Acceptarea moştenirii. Renunţarea la moştenire. Sezina. Certificatul de moştenitor. Petiţia de ereditate.
5. Indiviziunea succesorală. Partajul succesoral. Partajul de ascendent.

Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, tratate, monografii, comentarii, studii, articole, note etc.) în care sunt avute în vedere reglementările în materie ale noului Cod civil şi legislaţiei conexe.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil.
2. Competenţa. Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa.
3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii civile.
4. Clasificarea acţiunilor civile.
5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil.
6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.
7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.
9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia).
12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.
13. Căile extraordinare de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea.
14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă.
15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa executorului judecătoresc (art. 651, art. 653 şi art. 654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.
În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

IV. DREPT PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Legea penală şi limitele ei de aplicare
1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale în spaţiu

II. Infracţiunea
1. Dispoziţii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
6. Autorul şi participanţii

III. Pedepsele
1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispoziţii generale
b) circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
d) liberarea condiţionată
IV. Măsurile de siguranţă
1. Dispoziţii generale (art. 107,108)
2. Confiscarea specială (art. 112)
V. Minoritatea

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziţii generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziţii din titlul VI)

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării

X. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii : art. 188, 189, 191, 192
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193, 194, 195, 196.
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220.
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224, 225.

II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul: art. 228 – 232.
2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.
4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
1. Infracţiuni contra autorităţii: art. 257

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infracţiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.

VI. Infracţiuni de fals
Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.

VII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Infracţiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

V. DREPT PROCESUAL PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

III. Participanţii în procesul penal (art. 29 – 96)

IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
1. Reguli generale (art. 97 – 103)
2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) – fără dispoziţiile din secţiunea privind protecţia martorilor
3. Percheziţia domiciliară (art. 157 – 164)
4. Expertiza şi constatarea (numai art. 172-1811)
5. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea (art. 192 – 195)

V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) – fără dispoziţiile art. 2521 – 2524

VI. Acte procesuale şi procedurale comune
1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)
2. Termenele (art. 268 – 271)
3. Nulităţile (art. 280 – 282)

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

III. Judecata
1. Dispoziţii generale (art. 349 – 370)
2. Judecata în primă instanţă (art. 371 – 407)
3. Apelul (art. 408 – 425)
4. Contestaţia (art. 4251)
5. Contestaţia în anulare (art. 426 – 432)
IV. Proceduri speciale
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)
2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

V. Executarea hotărârilor penale
Dispoziţii generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziţii din Titlul V).

În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

ANEXA nr. 4 la REGULAMENTUL-CADRU

COORDONATE METODOLOGICE PRINCIPALE
ale examenului naţional unitar de primire în profesia de avocat

1. Lucrările, împreună cu listele de sală de examen, se scanează la centrul de examen cu începere de la ora anunţată a încheierii examinării în această formă. Scanarea lucrărilor şi a listelor de sală se face în regim continuu până la finalizarea lor şi fişierele cuprinzând documentele scanate se transmit imediat după aceasta consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen, care determină punctajul lucrărilor.
2. După încheierea procedurii prevăzute la punctul 1, lucrările, grilele neutilizate şi listele de sală se transmit fizic de centrul de examen la sediul central al I.N.P.P.A., în vederea arhivării.
3. Contestaţiile la baremul publicat se scanează şi se transmit consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen de îndată după expirarea termenului stabilit pentru depunerea contestațiilor la barem.
4. Desecretizarea lucrărilor şi înregistrarea punctajelor acordate se realizează în conformitate cu instrucţiunile comisiei naţionale de examen. Desecretizarea lucrărilor se face în mod obligatoriu cu participarea şi asistenţa reprezentanţilor consultantului tehnic, care realizează operaţiunile informatice corespunzătoare.
5. Lista cu rezultatele obţinute de candidaţi, la nivel naţional, se comunică centrelor de examen de către comisia naţională de examen, împreună cu instrucţiuni privind afişarea acesteia.
6. Contestaţiile la punctaj, înregistrate la centrele de examen de care aparţin candidaţii care formulează contestaţii, se scanează şi se transmit consultantului tehnic al comisiei naţionale de examen de îndată după expirarea termenului stabilit pentru depunerea contestațiilor la punctaj.
7. Din lucrările centralizate la sediul I.N.P.P.A. central se extrag lucrările candidaţilor care au formulat contestaţiile la punctaj. Acestea sunt supuse procedurilor de re-secretizare şi codificare iar lucrările astfel re-secretizate şi codificate, aparţinând candidaţilor de la toate centrele de examen, se amestecă aleatoriu şi se re-procesează electronic, după verificarea vizuală a acestora.
8. La data comunicată de comisia naţională de examen, desecretizarea lucrărilor la care candidaţii au formulat contestaţii la punctaj şi completarea datelor corespunzătoare se realizează în conformitate cu instrucţiunile transmise de comisia naţională de examen.
9. Lista cu rezultatele finale obţinute de candidaţi, la nivel naţional, se comunică centrelor de examen de către comisia naţională de examen, împreună cu instrucţiuni privind afişarea acesteia.
10. În urma afişării rezultatelor finale, centrele de examen transmit la sediul central al I.N.P.P.A., în original, întreaga documentaţie de examen pe care o deţin, aferentă organizării şi desfăşurării examenului.
11. Toate formularele, borderourile, centralizatoarele şi orice altă documentaţie aferentă organizării şi desfăşurării examenului precum şi orice proceduri şi termene privind examenul de admitere în profesia de avocat, neprevăzute prin Regulamentul de examen, se stabilesc de comisia naţională de examen sau, după caz, de I.N.P.P.A. central.

Modificari in examenul de primire in profesia de avocat: un singur test, grila, corectat de o comisie unica pe tara

Vesti importante pentru aspirantii in avocatura! 
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) a pus la punct examenul de intrare in profesia de avocat, care urmeaza a se desfasura la mijlocul lunii septembrie. Daca inscrierile la examen se vor desfasura ca si pana acum, iar locatia acestuia ramane la centrele de examinare cunoscute, probele in sine au suferit modificari. Astfel, nu va mai exista decat o singura testare, de tip grila, care urmeaza a fi corectata de o singura comisie, la nivel national. “A fost o perioada in care s-a intrat nu usor, ci foarte usor in avocatura. Comisiile nu au fost suficient de corecte“, ne-a explicat decanul vrancean Ioan Ioanovici unul dintre motivele pentru care a fost schimbata modalitatea de examinare.

12803_6533_prd.jpg (1)Examenul ce urmeaza a fi organizat in septembrie a suferit cateva schimbari, in ceea ce priveste modalitatea de verificare a cunostintelor. In cadrul Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, care a avut loc weekendul trecut, s-a discutat asupra acestui subiect. Astfel, viitorii avocati vor sustine un singur test, care va fi corectat de o comisie unica, la nivel national.

Examenul va consta numai in testul de tip grila si va avea loc pe 15 septembrie. O alta noutate este aceea ca lucrarile vor fi corectate de catre o comisie speciala, ca si contestatiile. Va fi o singura comisie la nivel de tara.

Examenul se va desfasura tot ca pana acum, pe centre de examinare, iar in luna august se vor aproba dosarele de inscriere in cadrul fiecarui barou. La Consiliu s-a discutat posibilitatea ca Centrul de Evaluare de la Galati sa preia si judetele Buzau, Tulcea si Constanta, insa momentan ramane aceeasi organizare.

Cred ca examenul se va desfasura mult mai corect in acest mod, pentru ca, in ceea ce priveste testele grila, nu va mai exista posibilitatea interpretarilor, ca in cazul lucrarilor scrise. Si a fost o perioada in care s-a intrat nu usor, ci foarte usor in avocatura. Comisiile nu au fost suficient de corecte. Spre exemplu, este inadmisibil sa intre in avocatura un procent de 45% in urma contestatiilor.

Din acest motiv, in acest moment nu stiu daca 60% dintre avocati sunt bine pregatiti“, a declarat decanul Baroului Vrancea, avocatul Ioan Ioanovici.

Se pare ca aceste schimbari nu sunt singurele care vizeaza avocatii. Discutiile din weekendul trecut au fost legate si de anumite modificari legislative, necesare acestei profesii.

In cadrul Consiliului UNBR au fost facute cateva propuneri de modificari legislative, discutate initial la Congres. Acum acestea s-au analizat si vor fi trimise la Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General.

Este vorba despre mai multe propuneri. Am discutat despre articolul 200 din codul de procedura civila, respectiv regularizarea cererii de chemare in judecata si bineinteles si despre modificarea Legii 51/1995. Anumite articole trebuie sa fie mai bine conturate, pentru a nu mai exista interpretari, inclusiv la Curtea Constitutionala“, a declarat decanul Baroului Vrancea.
sursa: avocatura.com

A fost aprobat Regulamentul pentru organizarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public

Institutul Notarial Roman organizeaza anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania examenul de definitivat pentru notarii stagiari care au finalizat perioada de stagiu si au obtinut certificatul de absolvire eliberat de INR.

Regulamentul examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public a fost elaborat

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 14 martie un proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public.

Procedurile de inscriere la examenul de competenta profesionala a stagiarilor CAFR

Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de competenta profesionala, organizate de CAFR, in termen de 3 ani de la data finalizarii calendaristice a perioadei de stagiatura.

UNBR propune introducerea unui examen suplimentar pentru avocatii care pun concluzii la instantele superioare

Avocatii definitivi vor putea pune concluzii la instantele superioare - Curti de Apel, ICCJ si CCR numai dupa promovarea unui examen suplimentar si doar in anumite de vechime in profesie.

MEN a aprobat Metodologia de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional

La examenul de certificare a calificarii profesionale au dreptul sa se inscrie absolventii invatamantului profesional care au finalizat stagiile de pregatire practica stabilite prin planul-cadru de invatamant pentru invatamantul profesional.

Ministerul Sanatatii a stabilit cuantumul taxei pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti

Cuantumul taxei de participare la examenul de grad principal pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali – sesiunea 2013, se stabileste in suma de 120 lei/participant.