Hotărâre prealabilă admisă privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 5 martie 2019 a fost publicată Decizia nr. 7/2019 dată în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite pot solicita stingerea obligațiilor izvorâte din contractele de credit […]

2 vizite

Hotărâre prealabilă referitoare la interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 [Decizia ICCJ nr. 12/2018]

În Monitorul Oficial nr. 418 din 16 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 12 din 22 februarie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluționat sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.711/99/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalități; natura acestui termen și sancțiunea nerespectării lui; perioada care se are în vedere pentru stabilirea acestei sume, atunci când nu este sumă fixă, ci procentuală și pe zi de întârziere; dacă, în cadrul acestei proceduri, instanța poate stabili valoarea obiectului la care se aplică penalitățile de întârziere, în ipoteza în care instanța prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 nu a stabilit acest lucru”.

Hotărâre prealabilă. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale, în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac [Decizia ICCJ nr. 15/2018]

În Monitorul Oficial nr. 302 din 4 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 15 din din 5 martie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 1.793/93/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„interpretarea dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 263/2010), în sensul de a stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în condițiile acestui text”.

Hotărâre prealabilă. Interpretarea dispozițiilor art. 6 capitolul I anexa 5 din Legea nr. 63/2011 [Decizia ICCJ nr. 1/2018]

În Monitorul Oficial nr. 259 din 23 martie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1 din 22 ianuarie 2018 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluționat sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012”.

Hotărâre prealabilă admisă privind competența administratorului/lichidatorului judiciar

ICCJ a decis că în interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuţia de a verifica pe fond creanţele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în faţa instanţei specializate.

Hotărâre prealabilă admisă privind contenciosul administrativ

În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele şi prenumele unei persoane reprezintă informaţii referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situaţie dată, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.