Hotararea Consiliului de Mediere cu privire la punctele profesionale criticata de mediatori

Formarea continua a mediatorilor, prevazuta de art. 9 din Legea 192/2006 precum si de art.3 punctul 4 litera din ROF nu prezinta un element de noutate pentru mediatori fiind cuprinsa de cativa ani ca si obligatie profesionala pentru acestia. In acest sens a fost adoptata hotarea Consiliului de Mediere nr. 235/25.01.2014.

Sustinere europeana pentru protestul U.C.M.R. impotriva modificarilor legii medierii in Romania

Protestul Uniunii Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) impotriva modificarilor legii medierii din Romania este sustinut de organizatii de referinta din domeniul ADR (alternative dispute resolution) din Europa si SUA.

INPPA ar putea fi acreditata pentru sustinerea cursurilor de formare a mediatorilor

Baroul Bucuresti solicita Comisiei Permanente a UNBR si Consiliul de Mediere acreditarea INPPA in vederea realizarii de cursuri de pregatire a mediatorilor pentru avocati.

  1. Baroul Bucuresti: Avocatii nu vor fi examinati pentru a-si putea exercita activitatea
  2. Baroul Bucuresti: Eliberare decizii de definitivare ca urmare a absolvirii INPPA
  3. Baroul Bucuresti: Eliberare decizii de definitivare ca urmare absolvire INPPA

Ce presupune etapa prealabila a medierii in cadrul raporturilor conflictuale

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 115/2012 cu privire la mediere se naste obligatia partilor in conflict, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, cel putin sa se informeze cu privire la mediere.

  1. Cum este reglementata procedura medierii in dreptul UE
  2. Obligativitatea medierii in cadrul conflictelor de familie, 22 noiembrie
  3. Implicatiile medierii pentru societate
  4. Noile reglementari legislative românesti vor introduce obligativitatea medierii în cazul anumitor procese

Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

In M. Of. nr. 581 din 17 august 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului de mediere nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Consiliul de mediere, denumit in continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti, cu atributii de reglementare in domeniul medierii, infiintat in temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

    (2) Consiliul de mediere este autoritatea competenta din Romania privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementata, in conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului, denumit in continuare regulament, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor privind atributiile Consiliului, precum si a dispozitiilor privind organizarea profesiei de mediator.”

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) Prin mediator autorizat se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 7 si art. 8 alin. (1) din Lege si care isi declara o forma de exercitare a profesiei prevazuta la art. 22 din Lege, avizata de Consiliu.”

    4. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Mediatorul autorizat care desfasoara activitate de mediere este inscris in Tabloul mediatorilor, in conditiile prevazute la art. 12 din Lege, dupa ce face dovada inregistrarii fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, avizata de Consiliu, conform obligatiei prevazute la art. 23 din Lege, si a inscrierii intr-o asociatie profesionala, conform obligatiei prevazute la art. 24 din Lege.”

    5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) Consiliul este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor, in conditiile prevazute de prezentul regulament.

    (2) Pot face parte din Consiliu persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sunt mediatori autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor;

    b) dispun de cunostinte teoretice suplimentare formarii initiale, insumand minimum 80 de ore de cursuri de formare in domeniul rezolvarii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare initiala a mediatorului, dintre care cel putin 40 de ore de formare in mediere;

    c) au o experienta practica de minimum 2 ani, conform datelor inscrise in Tabloul mediatorilor;

    d) nu sunt suspendati si nu au fost sanctionati printr-o hotarare ramasa definitiva;

    e) au achitata la zi taxa anuala de administrare a Tabloului mediatorilor.

    (3) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri si cheltuieli adoptat prin hotarare a Consiliului.”

    6. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu urmatorul cuprins:

 

    “CAPITOLUL V^1

 

    SECTIUNEA 1

    Drepturile mediatorului care desfasoara activitate de mediere

 

    ART. 52^1

    Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitatii sale, in conditiile de publicitate stabilite in regulile de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevazute in anexa nr. 7.

    ART. 52^2

    Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu partile, in raport cu natura si obiectul conflictului supus medierii, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.

    ART. 52^3

    (1) Mediatorul are dreptul sa stabileasca si sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate de Lege.

    (2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, indrumand partile sa aleaga un alt mediator.

    (3) Mediatorul are dreptul sa refuze solutionarea prin mediere sau sa intrerupa medierea in cazul in care constata ca intre parti exista o relatie abuziva ori violenta si efectele acestei situatii sunt de natura sa influenteze medierea.

    (4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimatiei emise de Consiliu.

    (5) Mediatorul are dreptul de a se inscrie intr-o asociatie profesionala internationala din domeniul medierii.

    (6) Mediatorul are dreptul de a se inscrie in asociatii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate.

    (7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotararile Consiliului ce vizeaza activitatea profesiei de mediator.

    (8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate in formele de exercitare a profesiei de mediator.

    (9) Mediatorul are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere a profesiei, in conditiile stabilite prin Lege si regulament.

    (10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului in conditiile stabilite de Consiliu.

    (11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociatia profesionala a mediatorilor al carei membru este.

    ART. 52^4

    Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, perchezitia fiind dispusa numai de organele competente prevazute de Codul de procedura penala.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Obligatiile mediatorului care desfasoara activitate de mediere

 

    ART. 52^5

    (1) Mediatorul are obligatia sa informeze partile si sa dea orice explicatii lamuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele si efectele medierii.

    (2) Mediatorul are obligatia sa desfasoare activitatea de mediere cu respectarea libertatii, demnitatii si vietii private a partilor.

    ART. 52^6

    (1) Mediatorul are obligatia sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil.

    (2) Mediatorul este obligat sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru intre parti, cu respectarea principiului neutralitatii si impartialitatii.

    (3) Mediatorul are obligatia sa informeze partile cu privire la orice legatura avuta anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes fata de subiectul disputei, lasand partile sa decida in cunostinta de cauza asupra acceptarii mediatorului.

    ART. 52^7

    Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz in urmatoarele situatii:

    a) daca a luat cunostinta de orice imprejurare care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial;

    b) daca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;

    c) daca a reprezentat sau asistat vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii;

    d) daca are calitatea de martor cu privire la faptele si imprejurarile pe care le-a cunoscut inainte de a fi devenit mediator in acel caz si in toate cazurile dupa ce a fost audiat ca martor in cauza supusa medierii;

    e) daca a acordat anterior uneia dintre parti sau ambelor parti consultanta de specialitate in cauza supusa medierii;

    f) daca nu are calificarea necesara pentru a raspunde in mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor.

    ART. 52^8

    Mediatorul are obligatia sa sesizeze autoritatea competenta daca in cursul medierii ia cunostinta de existenta unor fapte care pun in pericol cresterea sau dezvoltarea normala a copilului intr-un conflict de familie si sa asigure garantiile prevazute de Lege in cazul minorilor in cadrul procedurii de mediere.

    ART. 52^9

    Mediatorul are obligatia sa restituie onorariul achitat de parti in total sau in parte, dupa caz, daca pe parcursul desfasurarii procesului de mediere decide inchiderea procedurii de mediere pentru situatii de natura sa afecteze scopul medierii, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului.

    ART. 52^10

    Mediatorul are obligatia sa informeze instanta de judecata sau organele de urmarire penala cu privire la rezultatul procedurii de mediere si sa raspunda oricaror cereri formulate de autoritatile judiciare in cazurile prevazute de Lege.

    ART. 52^11

    Mediatorul, prin formele de exercitare a profesiei de mediator, are obligatia de a se inregistra ca operator de date cu caracter personal.

    ART. 52^12

    Mediatorul mai are urmatoarele obligatii:

    a) sa respecte regulile de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator prevazute in anexa nr. 7;

    b) sa respecte prevederile Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor, prevazut in anexa nr. 8;

    c) sa respecte hotararile Consiliului publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau afisate pe site-ul Consiliului, dupa caz;

    d) sa anunte Consiliului, in termen de maximum 3 zile, orice modificare survenita in datele de contact sau in forma de exercitare a profesiei de mediator;

    e) sa achite taxa anuala de administrare a Tabloului mediatorilor pana la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceasta taxa se datoreaza.

    ART. 52^13

    Mediatorul are obligatia sa isi imbunatateasca permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, in conditiile stabilite de Consiliu si in limita a cel putin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.

    ART. 52^14

    Mediatorul are obligatia sa se inregistreze fiscal cu forma de exercitare avizata de Consiliu la inceputul activitatii de mediator si sa emita documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, in care sa specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii.

    ART. 52^15

    Mediatorul are obligatia sa afiseze autorizatia pe baza careia functioneaza ca mediator autorizat.

    ART. 52^16

    (1) Mediatorul are obligatia de a-si viza anual legitimatia de mediator.

    (2) Mediatorul are obligatia de a se inscrie intr-o asociatie profesionala a mediatorilor inainte de a solicita inscrierea in Tabloul mediatorilor.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Raspunderea mediatorilor care desfasoara activitate de mediere

 

    ART. 52^17

    (1) Raspunderea disciplinara a mediatorilor intervine pentru urmatoarele abateri:

    a) incalcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate;

    b) refuzul de a raspunde cererilor formulate de autoritatile judiciare, in cazurile prevazute de lege;

    c) refuzul de a restitui inscrisurile incredintate de partile aflate in conflict;

    d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii;

    e) savarsirea altor fapte care aduc atingere probitatii profesionale.

    (2) Constituie abatere disciplinara savarsirea urmatoarelor fapte care aduc atingere probitatii profesionale:

    a) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^5 alin. (1) de a informa partile si de a da orice explicatii lamuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele si efectele medierii, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amenda de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni, dupa caz;

    b) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^5 alin. (2) de desfasurare a activitatii de mediere cu respectarea libertatii, demnitatii si vietii private a partilor, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    c) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^6 alin. (2) de a conduce procesul de mediere in mod nepartinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru intre parti, cu respectarea principiului neutralitatii si impartialitatii, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    d) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^7 lit. a) de a refuza preluarea unui caz daca a luat cunostinta de orice imprejurare care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    e) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^7 lit. b) de a refuza preluarea unui caz daca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    f) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^7 lit. c) de a refuza preluarea unui caz daca a reprezentat sau a asistat vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    g) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^7 lit. d) de a refuza preluarea unui caz daca are calitatea de martor cu privire la faptele si imprejurarile pe care le-a cunoscut inainte de a fi devenit mediator in acel caz si in toate cazurile dupa ce a fost audiat ca martor in cauza supusa medierii, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    h) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^7 lit. e) de a refuza preluarea unui caz daca a acordat anterior uneia dintre parti sau ambelor parti consultanta de specialitate in cauza supusa medierii, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    i) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^7 lit. f) de a refuza preluarea unui caz daca nu are calificarea necesara pentru a raspunde in mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv observatie scrisa;

    j) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 52^8 de a sesiza autoritatea competenta daca in cursul medierii ia cunostinta de existenta unor fapte care pun in pericol cresterea sau dezvoltarea normala a copilului intr-un conflict de familie si de a asigura garantiile prevazute de Lege in cazul minorilor in cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator, dupa caz;

    k) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^9 de a restitui onorariul achitat de catre parti in total sau in parte, dupa caz, daca pe parcursul desfasurarii procesului de mediere decide inchiderea procedurii de mediere pentru situatii de natura sa afecteze scopul medierii, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amenda de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni, dupa caz;

    l) nerespectarea de catre mediator a obligatiei prevazute la art. 52^10 de a informa instanta de judecata sau organele de urmarire penala cu privire la rezultatul procedurii de mediere si de a raspunde oricaror cereri formulate de autoritatile judiciare in cazurile prevazute de Lege, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amenda de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni, dupa caz;

    m) nerespectarea de catre mediator a regulilor de publicitate prevazute la art. 52^12 lit. a), pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observatie scrisa sau amenda de la 50 lei la 500 lei, dupa caz;

    n) nerespectarea de catre mediator a prevederilor Codului de etica si deontologie profesionala al mediatorilor, prevazut la 52^12 lit. b), pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observatie scrisa sau amenda de la 50 lei la 500 lei, dupa caz;

    o) nerespectarea de catre mediator a hotararilor Consiliului publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau afisate pe site-ul Consiliului [art. 52^12 lit. c)], pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observatie scrisa sau amenda de la 50 lei la 500 lei, dupa caz;

    p) nerespectarea de catre mediator a obligatiei de a comunica Consiliului orice modificare a conditiilor care face necesara actualizarea mentiunilor din Tabloul mediatorilor, prevazuta la art. 12 din Lege, in termen de 3 zile [art. 52^12 lit. d)], pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observatie scrisa sau amenda de la 50 lei la 500 lei, dupa caz;

    q) nerespectarea de catre mediator a obligatiei de a achita taxa anuala de administrare a Tabloului mediatorilor pana la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceasta taxa se datoreaza [art. 52^12 lit. e)], pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observatie scrisa sau amenda de la 50 lei la 500 lei, dupa caz;

    r) nerespectarea de catre mediator a obligatiei de a-si imbunatati permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, in conditiile stabilite de Consiliu si in limita a cel putin 20 de puncte profesionale anual (art. 52^13), pentru care se aplica una dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege, respectiv observatie scrisa, amenda de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni, dupa caz;

    s) nerespectarea de catre mediator a obligatiei de a se inregistra fiscal cu forma de exercitare avizata de Consiliu si de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, in care sa se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii (art. 52^14), pentru care se aplica una dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observatie scrisa, amenda de la 50 lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la o luna la 6 luni sau incetarea calitatii de mediator.

    ART. 52^18

    Repetarea abaterii disciplinare in termen de un an de la data aplicarii unei sanctiuni disciplinare ramase definitiva poate constitui temei pentru aplicarea unei sanctiuni mai grave.”

    7. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 89

    Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul regulament.”

    8. Dupa anexa nr. 6 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 7 si 8, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                       Presedintele Consiliului de mediere,

                              Anca Elisabeta Ciuca

 

    Bucuresti, 29 iulie 2011.

    Nr. 2.247.

 

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la regulament)

 

                              REGULI DE PUBLICITATE

    a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator

 

    ART. 1

    In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta, mediatorul este independent profesional si, in limitele legii, nu poate fi supus niciunei ingradiri sau presiuni de orice tip.

    ART. 2

    Reputatia mediatorului se sprijina pe competenta si demnitate.

    ART. 3

    (1) Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre activitatea pe care o desfasoara, cu conditia ca informatia sa fie fidela si veridica, cu respectarea secretului profesional, precum si a tuturor principiilor esentiale ale profesiei si a prezentelor reguli de publicitate.

    (2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de mentiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea si experienta mediatorului ori care contin promisiuni de rezultat al medierii, precum si indicatii referitoare la identitatea clientilor, fara acceptul expres al acestora.

    (3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor si ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea si ofertarea serviciilor de mediere si nu pot fi folosite pentru reclama in scopul dobandirii de clientela pentru alta activitate proprie sau in interesul unor terti.

    (4) Este interzisa utilizarea publicitatii negative impotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

    ART. 4

    (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de solutionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

    a) plasarea unei firme;

    b) anunturi de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;

    c) anunturi si mentiuni in anuare, in carti de telefon sau in alte publicatii;

    d) materiale publicitare profesionale sau/si pentru participare la evenimente;

    e) oferta de servicii prin corespondenta si carti de vizita profesionale;

    f) site internet.

    (2) Nu sunt/este permise/permisa acordarea de consultatii si/sau desfasurarea in public, inclusiv difuzarea in tot ori in parte, a sedintelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.

    ART. 5

    (1) Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasata la sediul profesional.

    (2) Firma, al carei model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maxima de 90 cm x 200 cm si va cuprinde urmatoarele elemente:

    a) Romania si Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia;

    b) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere;

    c) adresa completa a sediului profesional – optional;

    d) date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator – optional;

    e) pozitia la care este forma de exercitare a profesiei de mediator inscrisa in Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.

    (3) Mediatorul va afisa in interiorul sediului profesional autorizatia de mediator, in copie sau original, precum si avizul formei de exercitare, in sintagma “Avizat de Consiliul de mediere prin Hotararea nr. ……… din data de ……………….”.

    ART. 6

    Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunturi cu ocazia stabilirii sau schimbarii sediului profesional, precum si a altor modificari ale acestora.

    ART. 7

    (1) Invitatiile si anunturile de participare la intruniri si la colocviile de specialitate pot mentiona denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator si organizatiile din care fac parte respectivii mediatori autorizati, precum si date de contact ale acestora.

    (2) In vederea participarii la manifestarile mentionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita brosuri de prezentare generala pentru comunicare publica.

    ART. 8

    (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator si mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum si orice alte forme electronice de afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului, care pot cuprinde mentiuni referitoare la activitatea desfasurata.

    (2) Continutul si modul de prezentare a site-ului, blogului, precum si a oricaror alte forme electronice de comunicare, afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, a celorlalti mediatori, precum si secretul profesional.

    (3) Site-ul sau blogul, precum si orice alte forme electronice de afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclama ori mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile prevazute de Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Site-ul sau blogul, precum si orice alte forme electronice de comunicare, afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului nu pot contine legaturi directe sau indirecte catre alte adrese de internet (linkuri) al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de mediator si nu pot prelua informatii din alte surse, fara mentionarea expresa a sursei si a datei la care a fost preluata informatia.

    (5) Pentru realizarea obiectivelor mentionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul detinatoare/detinator a/al site-ului, blogului, precum si a/al oricaror alte forme electronice de comunicare, afisare sau prezentare care se aplica in cazul internetului trebuie sa asigure cel putin o data pe an vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor (linkurilor) si trebuie sa dispuna fara intarziere eliminarea acestora daca continutul si forma lor sunt contrare principiilor esentiale privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator sau sunt facute in scop comercial.

    (6) Este interzisa utilizarea adreselor de corespondenta postale sau electronice publicate de Consiliul de mediere in Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizati.

    ART. 9

    Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere in conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza disciplinar conform dispozitiilor legii si Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

 

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8 la regulament)

 

                                   COD

             de etica si deontologie profesionala a mediatorilor

 

    1. Preambul

    Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, impreuna cu normele privind raspunderea disciplinara a acestora, prevazute in Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator (legea) si Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli in conformitate cu care mediatorii isi desfasoara activitatea.

    Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor si caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, avand rol de a servi ca linie de conduita obligatorie mediatorilor, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si responsabila, in conformitate cu etica profesiei.

 

    1.1. Definitii

    In sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntara de solutionare a conflictelor dintre doua sau mai multe persoane, pe cale amiabila, cu sprijinul unei terte persoane neutre, calificate si independente, printr-o activitate desfasurata in conformitate cu prevederile legale in domeniu si cu normele prezentului cod.

    Mediatorul este persoana neutra, impartiala si calificata, apta sa faciliteze negocierile dintre partile aflate in conflict, in scopul obtinerii unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

    Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor normelor deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare si functionare, prezentul cod si prin hotarari ale Consiliului de mediere.

 

    1.2. Misiunea mediatorului

    Intr-o societate intemeiata pe respect fata de justitie, mediatorul indeplineste un rol esential. Intr-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a incerca solutionarea conflictelor pe cale amiabila, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

    Mediatorul nu are si nu poate avea o obligatie de rezultat, ci doar de prudenta si diligenta. Solutionarea conflictului depinde exclusiv de acordul partilor, misiunea principala a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil si priceperea pe care o are pentru a sprijini partile sa ajunga la un acord.

 

    1.3. Obiectivele codului

    Normele deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liber consimtita, buna indeplinire de catre mediator a misiunii sale, recunoscuta ca fiind indispensabila pentru buna functionare a societatii. Nerespectarea acestor norme de catre mediatori va duce, in ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare.

    Obiectivele prezentului cod sunt urmatoarele:

    a) sa ofere mediatorilor liniile de conduita directoare in activitatea pe care o desfasoara;

    b) sa apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o activitate de interes public];

    c) sa promoveze increderea in mediere ca modalitate alternativa de solutionare a conflictelor.

     2. Principii generale

     2.1. Libertatea partilor de a recurge la mediere si de a lua o decizie

    2.1.1. Mediatorul are obligatia de a se asigura ca partile au recurs la procedura de mediere in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Fac exceptie de la acest principiu situatiile in care medierea este o procedura obligatorie prevazuta de legile speciale.

    2.1.2. Mediatorul trebuie sa respecte si sa incurajeze dreptul partilor de a lua orice decizie libera si in cunostinta de cauza care sa solutioneze divergentele dintre ele.

    2.1.3. Mediatorul va informa de la inceput partile in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

    2.1.4. Mediatorul nu va oferi partilor consultanta legala sau de specialitate, in schimb poate sfatui partile ca pot obtine asistenta juridica independenta sau de specialitate.

    2.1.5. Mediatorii trebuie sa acorde asistenta numai in cazul in care au calificarea necesara pentru a raspunde in mod rezonabil orizontului de asteptare al partilor angajate in mediere.

     2.2. Nediscriminarea

    Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce tin de rasa, culoarea, nationalitatea, originea etnica, limba, religia, sexul, opinia, apartenenta politica, averea sau originea sociala a partilor.

     2.3. Independenta, neutralitatea si impartialitatea mediatorului

    Mediatorii trebuie sa fie independenti, neutri fata de dispute si parti si sa conduca procesul de mediere intr-un mod impartial. In exercitarea atributiilor lor profesionale trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitatile care ar putea avea interese in cauzele in care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a le garanta impartialitatea, neutralitatea si echidistanta fata de cauza, rezultatele acesteia si de partile implicate in disputa.

    Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa ii limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala.

    Daca in orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul isi pierde aceste atribute, el este obligat sa aduca acest fapt la cunostinta partilor implicate in conflict si, daca este cazul, sa anunte entitatea care a supus cazul spre mediere.

    In situatiile in care vor fi solutionate prin mediere conflicte de familie, independenta si impartialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.

     2.4. Increderea si integritatea morala

    Relatia dintre mediator si parti se bazeaza pe incredere, avand la baza cinstea, probitatea, spiritul de dreptate si sinceritatea mediatorului.

     2.5. Secretul profesional – confidentialitatea

    Prin insasi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor partilor implicate in procedura medierii si destinatarul comunicarilor de natura confidentiala.

    Fara o garantie a confidentialitatii, increderea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriva un drept si o indatorire fundamentala si primordiala a mediatorului.

    Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta in cadrul activitatii sale profesionale. Aceasta obligatie nu este limitata in timp.

     2.6. Conflictul de interese

    Mediatorul trebuie sa refuze preluarea unui caz daca stie ca exista imprejurari care l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si atunci cand constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii.

    Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potentiale sau existente de care sunt, in mod rezonabil, constienti. Comunicarea conflictelor de interese se face atat partilor aflate in conflict, cat si, daca este cazul, entitatii care a supus cazul spre mediere. Daca partile nu isi dau acordul expres privind participarea sa in continuare, mediatorul este obligat sa renunte la solutionarea respectivului caz.

    De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii.

    Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere.

     2.7. Stabilirea onorariilor

    Mediatorul trebuie sa informeze partile cu privire la onorariu, iar valoarea insumata a onorariului si a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie sa fie echitabila si justificata. Acesta va explica partilor baza de calcul si valoarea onorariilor, precum si a deconturilor de cheltuieli.

     2.8. Raspunderea mediatorului

    Mediatorul raspunde civil, penal si disciplinar pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, in conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale si ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.

    Incalcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusa probitatii profesionale si atrage sanctionarea conform legii.

     2.9. Incompatibilitati

    Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.

     2.10. Calitatea procesului de mediere

    Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare in vederea prestarii unui serviciu de calitate in conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala.

     3. Comportamentul profesional

    3.1. In exercitarea profesiei, mediatorii au obligatia sa respecte hotararile Consiliului de mediere.

    3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie sa fie devotat profesiei, sa isi imbunatateasca tehnicile si practicile profesionale, urmand in acest scop cursuri de formare continua. Mediatorul trebuie sa se asigure ca personalul angajat sau administrativ necesar activitatii de mediere respecta deontologia si secretul profesiei.

    Toti mediatorii, astfel cum sunt definiti in continutul legii, trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesiei si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei, susceptibile sa aduca stirbire demnitatii acesteia, adica probitatii profesionale.

    3.3. Mediatorul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le ofera, cu conditia ca informatia sa fie fidela si veridica, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esentiale ale profesiei si a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

    Mediatorul va evita sa faca mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni in mediere.

     4. Relatiile dintre mediatori

    4.1. Practicienii in mediere isi datoreaza amabilitate si respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea si manifestarile necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice atitudine jignitoare ori imputari rauvoitoare, in general sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor colegi mediatori.

    4.2. Divergentele dintre mediatori se vor solutiona pe cale amiabila, iar in situatia nerezolvarii pe aceasta cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit in instanta disciplinara.

     5. Dispozitii finale

    Regulile privind conduita etica si deontologia profesionala sunt obligatorii pentru toti mediatorii.

Articole din aceeasi categorie:

  1. Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
  2. Completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere
  3. Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii