Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) şi Ed. C.H. Beck au organizat în seria „Cultura dreptului european‟  Conferinţa Dreptul european al contractelor, eveniment care a ocazionat lansarea volumului Gina Orga-Dumitriu, Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
410bun
La dezbateri au participat, în calitate de intervenienţi, domnul prof. univ. dr. Mihai Şandru (coordonator CSDE), domnul Nicolae Turcu – preşedinte al Secţiei de Drept Privat al Consiliului Legislativ din România, doamna lect. univ. dr. Luminiţa Tuleaşcă, doamna lect. univ. dr. Gina Orga-Dumitriu, av. dr. Dan Pascu, doamna asist. univ. drd. Oana Dimitriu (redactor-şef Ed. C.H. Beck).

Moderatorul lucrărilor, domnul prof. univ. dr. Mihai Şandru, a prezentat activităţile iniţiate în proiectul Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene în România (IADUER), colecţie din care fac parte titlurile:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept;
• Dreptul UE al concurenţei şi autorităţile administrative şi judiciare din România;
• Repere actuale în domeniul dreptului european al contractelor. Experienţe ale instanţelor române. Primul proiect s-a materializat deja într-o apariţie editorială recentă la Ed. C.H.Beck.

Domnul Nicolae Turcu, preşedinte al Secţiei de Drept Privat al Consiliului Legislativ din România, a salutat demersul ştiinţific întreprins de autoarea lucrării şi viziunea proprie de redactare, monografia Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare reprezentând o premieră originală în doctrina noastră prin tripla perspectivă a cercetării – comparativă, normativă şi prospectivă.
Titlul comparativ descrie, printr-un efort de sinteză, trăsăturile proprii concepţiei contractuale în sistemele juridice reprezentative pentru dreptul continental şi Common-law. Titlul dedicat realităţilor normative ale dreptului european al contractelor în forma sa actuală cuprinde dezvoltări pertinente asupra fasciculului de directive consumeriste şi regulamentelor de drept internaţional privat european (Bruxelles I şi Roma I). În fine, ultimul titlu, după ce procedează la o inventariere minuţioasă asupra acţiunilor legislative şi politice ce traduc aspiraţia unei noi construcţii în dreptul european al contractelor,  radiografiază evoluţiile recente de dezvoltare în materie, cu referire particulară la exploatarea metodei inovatoare a tehnicii instrumentului opţional. utilizată cu prilejul propunerii de regulament privind un drept comun european în materie de vânzare.

Doamna lect. univ. dr. Luminiţa Tuleaşcă (care, împreună cu autoarea, a contribuit la redactarea unui răspuns în cadrul consultării publice lansate de Comisie asupra celui mai adecvat instrument de d.e.c. sub aspectul naturii juridice, domeniului de aplicare şi conţinutului material) a propus spre dezbatere chestiunea reglementării garanţiilor personale, mai exact a scrisorilor de garanţie, din perspectiva Noului Cod Civil, a Publicaţiei 758 ICC şi a Draft Common Frame of Reference (DCFR).

Autoarea lucrării, doamna lect. univ. dr. Gina Orga-Dumitriu, a evidenţiat reperele principale care jalonează conţinutul acesteia. Diversitatea instrumentelor care545bun alcătuiesc dreptul european al contractelor (aparţinând dreptului pozitiv european şi unui drept transnaţional de origine savantă) explică, probabil, geometria variabilă a semnificaţiilor atribuite, sub aspect terminologic, noţiunii. În timp ce comparatiştii vorbesc despre un „drept european comparat al contractelor”, membrii Grupului de Acquis afirmă existenţa unui „drept special european al contractelor” ireductibil la categoriile contractuale clasice dar dominat de specificitatea contractului de consum, reglementând tehnici particulare de vânzare şi contracte atipice. Polisemia conceptuală a noţiunii de contract transpare din elementele specific ale identităţilor naţionale ale contractului (alcătuind triada Contrat – Vertrag – Contract) şi din exemplificarea unor aplicaţii particulare privind tratamentul pe care îl suportă perioada precontractuală (cu referire specială la regulile aplicabile în caz de întrerupere a negocierilor), efectele impreviziunii, respectiv cele antrenate de neexecutarea obligaţiilor contractuale.
Dimensiunea normativă descrie dreptul european al contractelor în forma sa actuală caracterizată de eterogenitate şi incompletitudine. Acquis-ul comunitar în dreptul contractelor (reprezentat, în principal, de corpul de directive privind contractele încheiate de consumatori) şi regulamentele de drept internaţional privat european (Bruxelles I şi Roma I) alcătuiesc d.e.c. în stadiul său de dezvoltare actual. Contribuţia dreptului european al consumului la armonizarea dreptului contractelor nu poate fi neglijată, analizându-se în ce măsură împrumuturile regulilor aplicabile contractelor de consum pot fi amenajate în domeniul dreptului (comun al) contractelor.
În timp ce tehnicile proprii formării contractelor de consum – obligaţia de informare precontractuală, formalismul informativ şi dreptul de retractare a consimţământului sunt apreciate în ansamblu ca inadaptate unei transpuneri în dreptul contractelor, despre mecanismele circumscrise executării contractelor de consum (interzicerea clauzelor abuzive şi obligaţia de conformitate a bunului) se reţine că sunt susceptibile să transceadă frontierele care separă dreptul consumului de dreptul contractelor. Dincolo de încercările de sistematizare, caracterul neomogen al d.e.c. actual va întreţine, cel puţin în viitorul apropiat, dualitatea instrumentelor. Prezentul şi viitorul apropiat al d.e.c. cunosc aceste două noi instrumente, Directiva privind drepturile consumatorilor şi propunerea de regulament privind d.c.e.v – două instrumente parţial concurente.

Domnul av. dr. Dan Pascu a ridicat o chestiune tehnică legată de implicaţiile criteriilor diferite de stabilire a personalităţii juridice a societăţilor, cu referire particulară la criteriul încorporării şi implicaţiile asupra exercitării libertăţii de stabilire.

Doamna drd. Oana Dimitriu, redactor-şef al Ed. C.H. Beck, a precizat că tendinţa actuală de încurajare a publicării de instrumente juridice este binevenită pentru profesioniştii dreptului.

Testimoniale din cea de-a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale “Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea”

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative au organizat a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale “Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea” în data de 2 noiembrie 2012 în Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Deschiderea Conferinței a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București. Timp de 2 ore au ținut interesante alocuțiuni despre evoluțiile recente în materia dreptului afacerilor prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul Academiei de Studii Economice din București; prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector al Universității Titu Maiorescu, București; prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, vice-președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional; Nicolae Turcu, președinte al Secției de Drept Privat a Consiliului Legislativ al României; prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române; prof. univ. dr. Ioan Condor, fost președinte al Curții de Conturi a Românie.
Conferința a continuat cu susținerea de lucrări științifice în cadrul celor două secțiuni:
SECȚIUNEA I – DREPT PUBLIC
PANEL I
Moderatori:
Conf. univ. dr. Camelia Stoica, Academia de Studii Economice din București
Asist. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru, Academia de Studii Economice din București

PANEL II
Moderatori:
Dr. Marieta Safta, prim magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României
Asist. univ. dr. Ovidiu Dumitru, Academia de Studii Economice din București

SECȚIUNEA II – DREPT PRIVAT
PANEL I 
Moderatori:
Conf. univ. dr.  Silvia Cristea, Academia de Studii Economice din București 
Lector univ. dr. Dragoș Rădulescu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești  
 
PANEL II 
Moderatori:
Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din București  
Lector univ. dr. Ana-Maria Lupulescu, Academia de Studii Economice din București
Ne-au onorat cu prezența în cadrul Conferinței peste 100 de participanți – avocați, magistrați, cadre didactice universitare – din care 15 au fost oaspeți din străinătate. Toți aceștia s-au înscris la Conferință în vederea susținerii unei lucrări științifice sau a audierii dezbaterilor.

Redăm mai jos câteva din testimonialele trimise de participanții la Conferință:
Taking place in the historic building of the Bucharest Academy of Economic Studies, this international conference is a must-attend for all legal experts who wish to gain cutting-edge knowledge and expertise on private and public law aspects of business law in the third millennium. The many challenges of globalization call for constructive approaches on a number of open issues at the level of European and international business law. In this pursuit, it is also critical to understand the specifies of national laws and acquire expert knowledge on their application in practice. All this is exactly what this conference provides. As one example (out of the many) from the conference organized in 2012, for me it was very interesting to learn about the features of the new Romanian Civil Code and the Code of Civil Procedure that are critical for further development of business law in Romania, as also supported by practical scenarios. A large number of scientific papers on intriguing business law-related topics were explored in-depth in separate sessions, which were skillfully organized and moderated so as to stimulate an open dialogue and exchange of relevant expertise among all attendees. Taking all this into account, it should not be surprising that in only one day so much can be learnt, and many new contacts made, which was enabled also by the networking lunch and dinner.
Dr. sc. Nina GUMZEJ
Faculty of Law of the University of Zagreb, Croatia

The intention to “build” a platform for debate recent developments and prospects circumscribed business law is appreciated. Associate attending this event accomplished scientific chance of me among dedicated staff fully studied law. Elegance of the conference speeches and presentations, an interactive manner quite in the section not only ensured extra knowledge, but also a challenge to bring the scientific debate other issues.
PhD. Valentina CORNEA
Cahul State University “B. P. Hasdeu”, Republic of Moldova

Dear Mr. Catalin-Silviu SARARU, as one of the participant at the 2nd International Conference “Perspectives of Business Law in the Third Millenium” organized from the Law Department of the Bucharest Academy of Economic Studies and the Society of Juridical and Administrative Sciences, I transmit you my congratulations for the success that had this important academic event.
Ph.D. Rezarta TAHIRAJ
Ph.D. in European Tax Law – University of Bologna – Italy
Law Department – Economic Faculty Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan – Albania

Thank you for the opportunity you have given me a part of a paper at the conference organized by you and congratulations also to success. I appreciated very good overall organization and express my desire to return next year if you will give me the chance.”
Ph.D Luiza Cristina GAVRILESCU
Faculty of Law, “Alexandru Ioan Cuza”University of Iasi, Romania

Dear Mr. Catalin-Silviu SARARU, I would like to congratulate you, for the high level of organization of the conference, held today at the ASE main building.”
Phd. candidate Artan SPAHIU
“Economics and Law” Department
Faculty of Economy, “A.Xhuvani” University, Elbasan, Albania