Tratat de drept civil. Obligaţiile. Volumul II. Responsabilitatea civilă extracontractuală. Faptul juridic

„În această nouă viziune legislativă, am relevat că, în actualul context socio-economic, alături de caracterul reparatoriu şi cel preventiv, de avangardă, al răspunderii, pentru a anticipa şi în acest mod a evita potențiale prejudicii viitoare, care, chiar dacă nu pot fi certe, având în vedere principiul precauției, se impune luarea unor măsuri de preîntâmpinare sau măcar reducerea riscurilor ce pun în pericol viața, sănătatea oamenilor şi mediului înconjurător. Așadar admiterea existentei unei răspunderi civile preventive, ce nu are un prejudiciu cert, alături de cea cu caracter reparatoriu, impune lărgirea orizontului în ce privește definirea, în acest nou context, a răspunderii civile, o nouă arhitectură a acestei răspunderi, în ce privește funcția de sancțiune, reparație şi prevenție. Am reliefat că un nou fundament al răspunderii bazat pe principiul precauţiei impune o interpretare diferită de cea tradiţională în ce privește reparaţia unui prejudiciu deja produs, sau prevenirea unor prejudicii grave, încă neproduse, dar posibile şi care impun acţiuni conjugate ale cetăţenilor şi autorităţilor publice, idee novatoare care marchează un moment decisiv în evoluţia acestei instituţii juridice, generând declinul răspunderii individuale şi consolidarea unei răspunderi colective, prin stabilirea cadrului legal în care este despăgubită victima chiar de către alte persoane decât cei care a cauzat prejudiciul.”

prof. Ioan Adam

CSM ref. modificarea prin OUG a Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Plenul, având în vedere dispoziţiile art. 115 alin. (6) din Constituţia României, republicată, a apreciat în ședința de joi, 11 decembrie 2014, că modificările Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi realizate decât prin intermediul legii şi nu a unei ordonanţe de urgenţă, având în vedere că actul normativ vizează aspecte ce ţin de drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei.

13137_6825_prd.jpgPlenul a hotărât că se impune în continuare reglementarea, în cuprinsul viitoarelor norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a unor mecanisme de verificare şi control a activităţii furnizorilor de reţele publice şi de servicii de comunicaţii electronice.

Plenul a hotărât că se impune analiza necesităţii modificării art. 152 şi a altor texte incidente din Codul de procedură penală, raportat la propunerile formulate prin proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare şi la cele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 440/2014.

Plenul a hotărât menţinerea observaţiei formulată de Plen în şedinţa din data de 23 septembrie 2014, când s-a apreciat că propunerile formulate trebuie să includă şi definiţii ale categoriilor de date ce pot fi accesate de către subiecţii avuţi în vedere, într-o manieră similară cu cele ce se regăseau în Legea nr. 82/2012, trimiterea la datele de trafic şi datele de localizare fiind prea vagă şi lipsită de previzibilitate.

Plenul a hotărât menţinerea observaţiei referitoare la menţinerea obligativităţii aplicării semnăturii electronice în cazul transmiterii în format electronic a solicitării, Plenul apreciind că această propunere este de natură a îngreuna activitatea organelor judiciare de obţinere a datelor care fac obiectul propunerii, cu atât mai mult cu cât în nicio altă reglementare din Codul de procedură penală, inclusiv în cea care priveşte mandatul de supraveghere tehnică, o asemenea formalitate nu are caracter obligatoriu ci facultativ.

Plenul a hotărât comunicarea unui răspuns ministrului pentru societatea informaţională în care să fie incluse observaţiile mai sus-menţionate.
Sursa: juridice.ro